De mens heeft twee scheppers, zijn God en hijzelf. De eerste Schepper voorziet hem van de ruwe materialen voor zijn leven — de wetten en de conformiteit aan die wet, waarmee hij van dat leven kan maken wat hij wil. De tweede schepper — hij zelf — beschikt over wonderbaarlijke vermogens die hij zich zelf nauwelijks realiseert. Het is wat een mens van zichzelf maakt dat erop aan komt.

Wij hoeven onze ogen niet te sluiten voor het feit dat een te groot aantal van onze jonge mensen gehoor geeft aan de roep van het fysieke, omdat het zo gemakkelijk en vanzelfsprekend lijkt. Er zijn er te veel die tevergeefs een snellere weg naar het geluk zoeken.

Wij moeten altijd bedenken dat datgene wat het meest waardevol is in het leven enorme inspanning vereist. Wanneer iemand iets voor niets tracht te verkrijgen en iedere inspanning vermijdt, is hij niet bij machte om verleiding te weerstaan. Te veel mensen geven er de voorkeur aan om te genieten op het lage dierlijke vlak van het leven, in plaats van te streven naar de hogere en betere dingen die het leven biedt. Personen die hun wil verlagen tot ondergeschiktheid aan hun begeerten ondergaan de straf ervoor.

Charles Wagner zegt in “The Simple Life” van degenen die hun wil hebben gedoemd tot ondergeschiktheid aan hun begeerten: “Ik heb geluisterd naar wat het leven zegt, en enige waarheden die weerklank vinden in iedere conformist, opgetekend zoals ik ze gehoord heb. Heeft het drinken, hoe vindingrijk het ook is in het bedenken van nieuwe drankjes, de manier ontdekt om dorst te lessen? Geen sprake van. Het zou eerder de kunst om de dorst onlesbaar te maken genoemd kunnen worden. Openlijke losbandigheid — verdooft het de prikkel van de zinnen? Neen, het vergiftigt hem en verandert natuurlijk verlangen in een ziekelijke obsessie en maakt er de overheersende hartstocht van. Laat u door uw behoeften regeren, koester ze, en u zult zien hoe ze zich vermenigvuldigen als insecten in de zon. Hoe meer u ze geeft, des te meer eisen ze.”

Volgens zeggen was er eens een Romeins keizer die een beloning uitloofde voor degene die erin zou slagen een nieuw vermaak uit te vinden. Nero stak Rome in brand, enkel voor het genot van een nieuwe vorm van vermaak. Rome viel als gevolg van verkwisting, weelde en losbandigheid. In het persoonlijke zowel als in het nationale leven zijn dit zekere tekenen van verval en bederf. Inderdaad. – “Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.” (Zie Galaten 6: 8.)

In hun smachtend verlangen naar plezier komen jonge mensen vaak in de verleiding om zich over te geven aan die dingen welke alleen de minderwaardige kant van het menszijn aanspreekt. Vijf van de meest voorkomende zijn: 1. Het gebruik van ordinaire en obscene taal. 2. Het gebruik van sterke drank, verdovende middelen en tegenwoordig het verdorven middel XTC, vooral door de jongeren. 3. Onkuisheid. 4. Trouweloosheid. 5. Gebrek aan eerbied.

Het is juist, ja zelfs onontbeerlijk voor het geluk van onze jonge mensen, dat zij elkaar ontmoeten op gezellige bijeenkomsten, maar het wijst op een laag zedelijk peil wanneer zij, om zich te amuseren, hun toevlucht moeten nemen tot fysieke prikkeling en verlaging. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.