Over offeranden heeft de Heer gezegd: “Zeg tot de Israëlieten, dat zij voor Mij een heffing inzamelen; van iedere man, wiens hart hem dringt, zult gij voor Mij een heffing inzamelen.” (Zie Exodus 25:2.) De gift was op zich niet van belang, wat gold was of het van harte werd gegeven, voor de behoeftigen en de noodlijdenden.

Ik veronderstel dat op de dag des oordeels de vraag niet zo zeer zal zijn wat u hebt gedaan of waar u hebt gediend, maar eerder: hebt u Mij gediend met geheel uw hart? Hebt u Mij de eerste plaats gegeven in uw leven? Ja, ware godsdienst komt uit het hart. Als de mensen en de naties zich met hun gehele hart tot God wendden zou er geen oorlog meer zijn. Als er liefde voor God in het hart van een mens was, zou hij er niet naar verlangen zijn medemens naar het leven te staan.

Er zou geen oneerlijkheid zijn als er liefde voor God in het hart heerste. Als God op de eerste plaats kwam, zou de mens zijn naaste liefhebben als zichzelf, en in plaats van hem af te nemen zou hij aan hem willen geven.

Als er liefde voor God in het hart van de vader en de moeder, de man en de vrouw was, en God op de eerste plaats in hun leven kwam, zou er in het gezin een eind komen aan zelfzucht; er zou geen onenigheid zijn. In plaats daarvan zou men zich afvragen: hoe kan ik je helpen of wat kan ik voor je doen? in plaats van erop te staan dat eigen rechten en eigen wensen worden vervuld, wat dikwijls de reden is dat een gezin ten onder gaat.

Een thuis bestaat eigenlijk alleen maar uit het gevoel tussen man en vrouw – hoe zij tegenover elkaar staan en tegenover God. Thuis is het huis niet, want het huis kan er nog staan als er geen thuis meer is.

Als de mensen en de naties zich met hun hele hart tot God wendden, zou de sabbat een heilige dag zijn. Het verlangen in het hart van de mensen zou zijn om God lief te hebben en te dienen en Hem te eren en zijn wil te doen. Ja, God dienen kan men slechts met het hart. “En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.” (Zie Deuteronomium 4:29.)

Deze vraag werd aan Jezus gesteld: “Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.” (Matteüs 22:36-37.) Wij moeten dus groeien in respect en eerbied en liefde voor God, de Vader, en zijn Zoon, Jezus Christus. Dit is mogelijk als wij dat willen en ernaar streven. Het zal niet automatisch gebeuren, maar, als mensen die vrij zijn om te kiezen, moeten wij ernaar verlangen, en streven, en erom bidden en vragen. Het moet groeien vanuit de diepste gevoelens van ons hart. De Heer heeft gezegd: “Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Matteüs 6:21.)

Tot u, columnlezer, zou ik willen zeggen: “wend uw hart tot de Heer, geef Hem de eerste plaats in uw leven. Het beste wat een ieder van u kunt doen voor de Heer en voor uzelf en voor uw familie, is contact op te nemen met ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ om het herstelde evangelie te ontvangen zodat u dit in uw hart kan overwegen en om u door het juiste gezag door onderdompeling te laten dopen om daarna de gave van de Heilige Geest te ontvangen en te gaan leven in de dienst van God en uw medemens en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.