Blijft in de vrijheid waarmee gij zijt vrijgemaakt; verstrikt u niet in de zonde, maar laat uw handen rein zijn totdat de Heer komt.  Want niet vele dagen na deze zal de aarde beven en heen en weer waggelen als een dronken man; en de zon zal haar aangezicht verbergen en zal weigeren licht te geven; en de maan zal gebaad zijn in bloed; en de sterren zullen buitengewoon toornig worden en zich neerwerpen zoals een vijg die van een vijgenboom valt.  En na uw getuigenis komen verbolgenheid en gramschap op de mensen. Want na uw getuigenis komt het getuigenis van de aardbevingen, die gekreun in haar binnenste zullen veroorzaken, en de mensen zullen op de grond vallen en niet kunnen staan. En ook komt het getuigenis van de stem van donderslagen en bliksemschichten en orkanen en van de golven der zee die zich buiten hun grenzen storten. En alle dingen zijn in beroering; en het hart der mensen begeeft het, want zij zullen door vrees bevangen worden. (Zie LV 88:86-91.)

Laat mij uw aandacht op de eerste zin vestigen: Blijft in de vrijheid waarmee gij zijt vrijgemaakt.Waaruit bestaat deze vrijheid? Het is het herstelde evangelie van Jezus Christus. De Heer zei eens tot de Joden: “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen  van Mij en gij zult de waarheid verstaan.” (Johannes 8:31.) Wij zullen dus vrij worden in de vrijheid van gerechtigheid, in de vrijheid van het herstelde evangelie, wanneer wij aan die waarheid vasthouden en ons niet in zonden begeven.

Wij leven al in de tijd, waarin de strafgerichten uitgestort worden: aardbevingen, hongersnoden, pestilenties, overstromingen, orkanen, tsunami’s, oorlogen, oproer, chaos, vluchtelingen, kortom: alles is in beweging zowel in de natuur als in het leven van de mensen en van de volkeren. De wereld is in een toestand van onrust en onbehagen, de mensen hebben hun zielsvrede verloren, voortdurend heerst strijd en ontevredenheid onder hen, afgunst woont in hun harten, niet de liefde Gods, niet de liefde tot de waarheid, niet de wens, om in de vrijheid te blijven, die komt door gehoorzaamheid aan het herstelde evangelie van Jezus Christus. Hun harten zijn meer vervuld van de wens, datgene te doen, wat slecht is en God mishaagt.

Luistert eveneens naar de volgende woorden van de Heer: Voorwaar, Ik zeg u: Gij zijt rein, doch niet allen; en er zijn geen anderen in wie Ik welbehagen heb;” (LV 38:10.)Dit werd van de leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen’ gezegd. Indien de Heer heden tot de kerk zou spreken, zo kon Hij dit woord herhalen, want heden zijn wij ‘heiligen der laatste dagen’ binnen die kerk rein, maar niet allen en verder is er niemand, in wie Hij welbehagen kan hebben. Daarom zei Hij:

want alle vlees is verdorven voor mijn aangezicht; en de machten van duisternis heersen op aarde onder de mensen-kinderen, in de tegenwoordigheid van alle heerscharen des hemels — hetgeen stilte doet heersen, en de gehele eeuwigheid is gepijnigd, en de engelen wachten op het grote bevel om de aarde af te maaien, om het onkruid te verzamelen om het te verbranden; en zie, de vijand is aaneengesloten. (LV 38:11-12.)

Sinds deze woorden gesproken waren, heeft de wereld zich niet verbeterd. Boosheid en goddeloosheid zijn in de harten van de mensen, ja de aarde zucht heden onder haar verdorvenheid en dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.