Een consequent, rechtschapen leven geeft iemand een innerlijke kracht die permanent bestand is tegen de vernietigende invloed van zonde en overtreding.

Een juist begrip en gebruik van geloof heeft verreikende gevolgen. Dergelijk geloof kan ons oppervlakkige leven van alledag veranderen in een symfonie van vreugde en geluk. Geloof oefenen is van essentieel belang in het plan van geluk van onze Vader in de hemel. Maar wáár geloof is  geloof tot behoud en is gericht op de Heer Jezus Christus.  Geloof in zijn leer en leringen, geloof in de profetische leiding van de gezalfden van de Heer, geloof in het vermogen om verborgen karaktertrekken en deugden te ontdekken die ons leven kunnen veranderen. Geloof in de Heiland is waarlijk een krachtig actiebeginsel.

Geloof is een fundamentele bouwsteen in de schepping. Ik ben er zeker van dat de Heiland Jezus Christus geloof aanwendt wanneer Hij handelt in opdracht van onze Vader in de hemel. De Meester gebruikte het bij de schepping van de verste melkwegstelsels en de vorming van quarks, de kleinste stoffelijke elementen die we nu kennen. Toch geloof ik dat het wonder van de schepping nog grotere en kleinere bouwstenen kent.

Twee gehuwden heiligen der laatste dagen, die zich in de tempel laten verzegelen geven blijk van geloof in de toekomst. Beiden beseffen dat ze samen door gehoorzaamheid aan de leringen van Jezus Christus en het plan van geluk van onze hemelse Vader in vreugde door het leven kunnen gaan. Ze weten dat ze de moeilijkheden die als mogelijkheden tot vooruitgang zijn bedoeld, met de leiding van de Heilige Geest op een productieve en karaktervormende manier zullen overwinnen.

Geloof en karakter zijn nauw met elkaar verbonden. Door geloof in de kracht van gehoorzaamheid aan de geboden van God ontwikkelt een heilige der laatste dagen  een sterk karakter dat hij in moeilijke tijden zo hard nodig heeft. Dat karakter wordt niet, zoals de wereld denkt, op het moment van grote problemen of verleidingen ontwikkeld. Nee want dan heeft hij dat karakter juist nodig.  Door zijn geloof in ware beginselen wordt zijn karakter gevormd en met een sterker karakter kan hij meer geloof oefenen. Daardoor neemt zijn vermogen en vertrouwen toe om beproevingen te doorstaan. Hoe sterker zijn karakter wordt, hoe beter hij in staat is zijn geloof te oefenen. Hij gaat inzien hoe geloof en karakter elkaar versterken.

Uw geluk op aarde en uw eeuwig heil vragen om vele juiste beslissingen, die geen van alle moeilijk zijn. Die beslissingen vormen samen een karakter dat bestand is tegen de negatieve invloeden van zonde en overtreding. Een edel karakter is net als kostbaar porselein, gemaakt uit essentiële grondstoffen, gevormd door geloof, zorgvuldig bijgeslepen door rechtschapen daden, en gezuiverd in het vuur van opbouwende ervaringen. Het is van grote schoonheid en onbetaalbare waarde.

Materiële zaken op zich schenken niemand op aarde geluk, noch de voldoening van een succesvol bestaan. Evenmin leiden ze ons tot verhoging. Wat het leven zin geeft, is een edel karakter, het samengestelde geheel van innerlijke kracht en overtuiging dat door talloze rechtschapen beslissingen wordt gevormd (Ouderling Richard G. Scott) en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen