De Heer heeft ons geleerd: “Indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.” (Zie Matteüs 6:14-15.) Kunnen wij veronderstellen dat wij tot zijn heilige tegenwoordigheid zullen worden toegelaten als wij nog bezoedeld zijn met zonden die ons niet vergeven zijn?

Hij heeft ons ook gewaarschuwd voor huichelarij. Zij die ernaar streven op Christus te lijken, vertonen geen twee aangezichten en zijn niet dubbelhartig. Het goddelijke woord luidt: “Gij kunt niet God dienen èn Mammon.” (Matteüs 6:24.) Ziet u hoe onze dagelijkse handelingen, hoe klein ze ook lijken te zijn, onze ziel vormen?

Lijken Zijn eenvoudige wetten overdreven streng? Zijn ze te moeilijk voor ons om na te leven? Beseffen we echter wel wat we onszelf aandoen als wij ze negeren? Het is inspirerend om de beschrijving van de Heer te lezen van de trekken die samen zijn eigen karakter vormen. Hij vermeldt ze als volgt: “Geloof, hoop, mensenmin en liefde, met het oog alleen gericht op de eer van God, maken hem geschikt voor het werk. Houdt geloof, deugd, kennis, matigheid, geduld, broederlijkheid, godsvrucht, naastenliefde, ootmoed en ijver in gedachte.” (LV 4:5-6.)

Dit zijn de karaktertrekken van de Heer Jezus Christus. Hoe ijverig streven wij ernaar ze in onze eigen ziel te ontwikkelen? Hij gebiedt ons volmaakt te worden, gelijk zijn Hemelse Vader volmaakt is. (Zie Matteüs 5:48.) Kan volmaaktheid ontstaan uit een lukrake levenswijze? Kunnen wij volmaaktheid bereiken door onvolmaakte middelen? Het is duidelijk waarom de Heer streng is en waarom wij Hem met geheel ons hart, macht, verstand en sterkte moeten dienen. (Zie LV 4:2.)

Het is geen eenvoudige zaak om het herstelde evangelie na te leven zoals het hoort. Maar tenzij we dat doen, kunnen we de zegeningen niet ontvangen. Het is geen eenvoudige zaak om waar dan ook volmaakt in te worden. Volmaaktheid vergt toewijding, lankmoedigheid, opofferingsgezindheid en voortdurende concentratie. Onvolmaaktheid kan slechts verdere onvolmaaktheid voortbrengen.

Zou uw vrouw een heerlijke cake kunnen bakken zonder een recept te gebruiken? Zou uw broer een huis of een weg kunnen bouwen, een klok kunnen maken of een man naar de maan kunnen sturen als hij voorbij gaat aan de formule voor een dergelijke prestatie? Zou u arts kunnen worden als u de voorgeschreven opleiding aan een medische faculteit niet volgde? Zou u ingenieur kunnen worden als u geen acht sloeg op de beginselen van de technische wetenschappen? Kunnen we dan verwachten een volmaaktheid als die van de Almachtige te bereiken als wij de koers die Hij voor ons uitzet niet volgen?

We zullen weinig aan het herstelde evangelie hebben als wij het niet naleven. Lid zijn van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ zal ons niet redden, als we de geboden niet onderhouden. Een halfslachtige inspanning zal ons evenmin behouden. Het zal zelfs veroordeling met zich meebrengen. De Heer heeft dat duidelijk gemaakt in Leer en Verbonden 58:29: Maar wie niets doet totdat het hem geboden wordt, en een gebod met een weifelend hart ontvangt en het traag nakomt, die is verdoemd.” En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.