“Ja, er is wel iets”, zeggen velen als je hen vraagt of ze geloven in het bestaan van God. En dat “iets” is iets vaags. Atheïsten en veel geleerden, zoals natuurwetenschappers, historici, geologen, nemen aan dat God niet bestaat! Verder zijn er christenen die zondermeer aannemen dat God bestaat, maar in hoeverre, ook dát is voor velen een raadsel. Als we naar de ruimte kijken dan is het voor astronomen niet gemakkelijk geweest zich een beeld te vormen van de structuur van de Melkweg, want de Aarde maakt er zelf deel van uit. Ook wordt ons zicht op grote delen ervan verhinderd door interstellaire stofwolken (absorptienevels). Na veel observatie is men er uiteindelijk in geslaagd een redelijk nauwkeurig beeld te vormen van deze structuur.

Als we de Melkweg van opzij zouden kunnen zien, zou zij eruitzien als een schotel (de galactische schijf) met een verdikte kern (de centrale verdikking). De galactische schijf heeft een diameter van 100 000 – 120 000 lichtjaren; de dikte is buiten de centrale verdikking ongeveer 3000 lichtjaren. Uit recente schattingen bestaat de Melkweg rond de 400 miljard sterren, waarvan het grootste deel zich in de schijf bevindt. (Wikipedia.) Uit deze beschrijving is eigenlijk het bestaan van God niet meer te ontkennen. Toch geeft de Parel van Grote Waarde een beeld die wij nog nergens anders zijn tegengekomen.

En ik, Abraham, zag de sterren, dat zij zeer groot waren, en er waren vele grote die er dichtbij waren; en de Heer zeide tot mij: Dit zijn de besturende sterren; en de naam van de grote is Kolob, omdat ze dichtbij Mij is, want Ik ben de Heer, uw God; deze heb Ik gesteld om alle te besturen die tot dezelfde orde behoren als die waarop gij staat. En de Heer zeide tot mij, door de Urim en Tummim, dat Kolob volgens de wijze van de Heer was, dat één omwenteling voor de Heer één dag was, volgens zijn wijze van berekenen, wat duizend jaar is volgens de tijd toegewezen aan die waarop gij staat. Dit is de berekening van de tijd van de Heer, volgens de rekenwijze van Kolob.

De planeet die het kleinere licht is, kleiner dan die welke moet heersen over de dag, ja, over de nacht, is boven of groter dan die waarop gij staat wat de tijdrekening betreft, want ze beweegt zich in de orde langzamer. Welnu, Abraham, deze twee feiten bestaan. Zie, uw ogen zien het; het wordt u gegeven de tijdrekeningen te kennen, en de gezette tijd van de aarde waarop gij staat, en de gezette tijd van het grotere licht dat gesteld is tot heerschappij over de dag, en de gezette tijd van het kleinere licht dat gesteld is tot heerschappij over de nacht. Welnu, de gezette tijd van het kleinere licht is een langere tijd volgens zijn berekening dan de tijdrekening van de aarde waarop gij staat.

En waar deze twee feiten bestaan, zal er daarboven nog een feit zijn, namelijk, er zal nog een planeet bestaan waarvan de tijdrekening nog langer zal zijn; en aldus zal er de tijdrekening zijn van de ene planeet boven de andere, totdat gij dichtbij Kolob komt, welke Kolob volgens de berekening van de tijd van de Heer is; welke Kolob dichtbij de troon van God is gesteld om al die planeten te besturen die behoren tot dezelfde orde als die waarop gij staat. En het wordt u gegeven de gezette tijd te kennen van alle sterren die gesteld zijn om licht te geven, totdat gij dicht bij de troon van God komt. (Zie Abraham 3:1-10.) Onze aarde is dus slechts een planeet dat verloren gaat in de uitgestrektheid van een grenzeloze ruimte! Een beter bewijs van Gods bestaan is dus niet te vinden en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.