De profeet weet waar hij over spreekt als hij zegt dat het Boek van Mormon de sluitsteen is van de godsdienst die in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ wordt onderwezen. Wij weten waarschijnlijk niet alles wat hij in gedachten heeft wanneer hij dit zegt maar wij weten wel dat de bewering ruimschoots gerechtvaardigd is want het Boek van Mormon berust op twee belangrijke feiten. Het aanvaarden staat gelijk aan het gehele herstelde evangelie accepteren, namelijk het feit dat er hedendaagse openbaringen zijn, waarmee ik bedoel dat er rechtstreekse communicatie tussen God en de mens bestaat en het feit dat Joseph Smith een waarlijk profeet van God was. Om het Boek van Mormon te kunnen aanvaarden moet men deze twee feiten aanvaarden want ze zijn onafscheidelijk verbonden met de wijze waarop het Boek van Mormon tevoorschijn is gekomen. Indien iemand deze feiten en het Boek van Mormon aanvaardt kan hij het herstelde evangelie niet weigeren. Degene die weet dat het Boek van Mormon waar is heeft het punt, waarop geen teruggang mogelijk is, gepasseerd want hij is uit de duisternis in het heerlijke licht der waarheid gekomen. Hij heeft dan werkelijk het herstelde evangelie van Jezus Christus aanvaardt.

     Het Boek van Mormon, dat tevoorschijn is gekomen om te bewijzen dat God in deze tijd mannen inspireert en ze voor zijn heilig werk roept, bevestigt de juistheid van deze grote waarheden die de boodschap van de herstelling bevatten. Nu vast staat dat het Boek van Mormon waar is, is de boodschap van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen´aan de wereld ook waar want de waarheid van deze boodschap wordt in dit boek bevestigd.

     Het Boek van Mormon is een nieuw en levend getuige van deze tijd dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het getuigt van Hem en van de leerstellingen van zijn herstelde evangelie. Het leert ons van zijn zoenoffer, het verkondigt dat door Hem de mensen verlost worden van de geestelijke  en tijdelijke dood die in de wereld kwam door de val van Adam. Het geeft precies de koers aan die de mens moet volgen om het eeuwige leven te verwerven.

     Dit boek is ook een getuige van het feit dat Joseph Smith door God geroepen werd en dat hij een instrument in Gods handen was bij de oprichting van ´De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen´. Dit bevestigt en bewijst aan de wereld dat Joseph Smith een waar profeet is want hij ontving de gouden platen, waar het Boek van Mormon uit is vertaald, van een opgestaan wezen en hij vertaalde het door de gave en macht van God. Nu we hebben vastgesteld dat het Boek van Mormon door openbaring tot stand kwam, wat de bediening van engelen inhield, is het duidelijk en zonder meer vastgesteld dat Joseph Smith ook andere openbaringen ontving en bedient werd door nog andere hemelse wezens. Bij deze openbaringen hoorde ook het gebod om ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ te organiseren. Daarom is die kerk de enige ware kerk want zij werd opgericht door een profeet die handelde op bevel van God. Daarom is de waarheid van de boodschap van de herstelling in en door middel van het Boek van Mormon vastgelegd en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.