Deze keer wil ik spreken over het Boek van Mormon. Ik doe dat met slechts één doel voor ogen, ja, om u zover te krijgen dat u het gaat lezen. Ik heb het bestudeerd. Ik geloof er in en ik hou ervan en kan getuigen dat de dingen die daarin geschreven zijn, geschreven zijn om alle mensen te overreden het goede te doen. Het zal het leven verrijken van iedereen die het leest. Is iemand echter in opstand tegen de waarheid bericht hem dan van het afschuwelijke lot dat hem beschoren is tenzij hij zijn wegen veranderd.
De eerste reden om het Boek van Mormon te lezen is, dat het is goedgekeurd door de Allerhoogste Autoriteit in het universum, namelijk God zelf. Nog een reden dat ik van het Boek van Mormon ben gaan houden en dat ik graag wil dat u het leest en bestudeerd, is dat het u steunt tegen de aanvallen van lezers van het andere grote geschrift, de Bijbel. Het Boek van Mormon is niet alleen een getuige voor God, het is ook een getuige voor de waarheid van de Bijbel.
Indien wij willen vermijden dat wij het kwaad van de wereld aannemen, moeten wij een koers volgen die onze gedachte dagelijks voedt met, en ze terugvoert naar, de dingen van de geest. Ik weet geen betere manier dit te doen dan door naast de Bijbel het Boek van Mormon te lezen. Ik ben ervan overtuigd dat het ongerijmd is te hopen aan de wellust van deze wereld te ontkomen, zonder er in onze gedachten de dingen van de geest ervoor in de plaats te stellen maar ik weet wel dat de dingen van de geest met grote kracht in het Boek van Mormon onderwezen worden.
Overeenkomstig de Bijbelse wet: ‘op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan’, (2 Korintiërs 13:1) getuigen het Boek van Mormon en de Bijbel allebei van Jezus christus en bevatten ze de beginselen van Zijn evangelie. Schriftuurlijke getuigen bekrachtigen elkaar. Dat denkbeeld is lang geleden uitgelegd door een profeet, die schreef dat het Boek van Mormon is geschreven met de bedoeling dat gij de Bijbel zult geloven. “Want zie, deze (het Boek van Mormon) wordt geschreven met de bedoeling dat gij die zult geloven; en indien gij die gelooft, zult gij ook deze (de Bijbel) geloven; en indien gij deze gelooft, zult gij weet hebben van uw vaderen, en ook van de wonderbare werken die door de macht Gods onder hen werden verricht”. (Mormon 7:9.) Beide boeken verwijzen naar elkaar. Beide boeken bewijzen dat God leeft en door openbaring aan zijn profeten tot zijn kinderen spreekt.
“In deze tijd waarin de Bijbel wordt geringschat door velen die de filosofieën van de wereld met Bijbelteksten vermengen en zo de ware betekenis ervan tenietdoen, mogen we ons gelukkig prijzen dat onze eeuwige hemelse Vader, die Zich altijd bekommert om het geestelijk welzijn van Zijn kinderen, ons een Schriftuurlijke pendant, het Boek van Mormon, heeft gegeven ter verdediging van de waarheden van de Bijbel die de profeten op aanwijzing van de Heer schreven en spraken. Door deze tweede getuige leren we de betekenis van de leringen van de vroegere profeten met meer zekerheid kennen, ja, die van de Meester zelf en zijn discipelen die zij gedurende hun leven onder de mensen predikten”. (President Harold B. Lee 1899-1973.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.