De grootste gebeurtenis die ooit in de wereld plaatshad sinds de opstanding uit het graf van Gods Zoon en zijn hemelvaart, was de verschijning van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan die veertienjarige jongen, Joseph Smith. Hierdoor werd de weg voorbereid voor het leggen van het fundament van zijn koninkrijk wat geen koninkrijk van mensen is. Dit koninkrijk zal nooit ophouden te bestaan en kan niet omvergeworpen worden. Daar ik deze waarheid aanvaard heb, is het voor mij gemakkelijk elke volgende waarheid te accepteren die Joseph gedurende zijn zending van veertien jaar verkondigde en verklaarde. Hij heeft nooit een leerstelling onderwezen die niet waar was. Hij bracht nooit een leerstelling in praktijk zonder dat het hem geboden was dit te doen. Nooit verdedigde hij fouten. Hij werd niet misleid. Hij zag, hoorde en deed wat hem geboden werd te doen, en daarom is God verantwoordelijk voor het werk dat Joseph Smith tot stand heeft gebracht.

Er was een nieuwe dag aangebroken en een ziel bad hartstochtelijk om goddelijke leiding. Een jonge knaap met een onvergelijkbaar geloof doorbrak de sluier en herstelde het contact tussen Jezus Christus en de mensen. De hemel kuste de aarde en het licht verdreef de duisternis. God sprak weer tot de mensen en openbaarde, ‘datgene wat verloren is gegaan’ aan zijn knecht. Er was een nieuwe profeet gekomen namelijk Joseph Smith. Door hem richtte God zijn koninkrijk op, om nooit meer te worden vernietigd of aan een ander volk te worden gegeven – een koninkrijk dat eeuwig zal blijven bestaan.

De eeuwigheid van dit koninkrijk en de openbaringen die het tot stand deed komen zijn absolute feiten. Nooit meer zullen álle mensen onwaardig zijn om contact met hun Maker te hebben! God zal nooit meer geheel verborgen zijn voor zijn kinderen op aarde. Profeten zullen elkaar in een nooit eindigende reeks opvolgen en de verborgenheden van de Heer zullen zonder uitzondering worden geopenbaard.

Weet u, als ik dit eerste visioen niet zou kunnen aanvaarden dan is het ook logies dat ik nooit lid, van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, zou kunnen worden. Ik zie daarvoor geen alternatief want dat visioen is namelijk de grondslag. Hoewel het er weinig zijn, dat weet ik zeker, denken sommigen in belangrijke posities dat de kerk één grote sociale organisatie is. Dat is waar en als dat alles zou zijn, is het volgens mij de moeite waard om ertoe te behoren. Maar de kerk is meer, veel meer dan dat. De activiteit op maatschappelijk gebied, de economische opzet van de kerk, is zeer belangrijk, maar zonder eerste visioen en alles wat daar uit voortvloeide, zou deze kerk nooit tot stand zijn gekomen.

Het eerste visioen van Joseph Smith vormt de eigenlijke grondslag van deze kerk, en naar mijn overtuiging staat de plichtsbetrachting van ieder lid van deze kerk rechtstreeks in verbinding tot zijn persoonlijke getuigenis van en geloof in dat eerste visioen. In hoeverre hecht u geloof aan deze geschiedenis? Niemand, die het getuigenis van Joseph Smith heeft vernomen, kan hier met een gerust geweten neutraal tegenover blijven staan en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.