Deelnemen aan het avondmaal dat bediend wordt door hen die daarvoor het gezag bezitten bevordert het geloof van ‘heiligen der laatste dagen’. Het gebroken brood symboliseert het gebroken vlees van de Verlosser Jezus Christus en het water stelt zijn verzoenend bloed voor. In de Schriften lezen, kweekt bij ‘heiligen der laatste dagen’ geloof aan en ernstig bidden is noodzakelijk om geloof te vermeerderen want bidden is geloof uitspreken.

Rechtvaardig leven is de grootste bouwsteen van geloof en zonde is een van de grootste geloofsverwoesters. Zelfs kleine zonden breken het geloof af. IJdelheid, trots, egoïsme, hebzucht, haat en dergelijke gevoelens verwonden de fijne Geest van God die geloof aankweekt en levend maakt. Nee, het onophoudelijk streven ‘het heldere licht te vinden’ van levend geloof, zuivert het hart, versterkt de wil en ontwikkeld een degelijk karakter.

Voor een ‘heilige der laatste dagen’ is het voortdurend geloof oefenen door verheven gedachten, gebed, toewijding, dienstbetoon, naastenliefde en rechtvaardige daden even belangrijk voor de geestelijke gezondheid als lichaamsbeweging voor de lichamelijke gezondheid. Evenals alle kostbare dingen is geloof wat verloren is gegaan moeilijk weer te herwinnen of te hervinden want eeuwige waakzaamheid is de prijs van het geloof. Een ‘heilige der laatste dagen’ die zijn geloof wil behouden moet in harmonie met zijn hemelse Vader leven en dat doet hij door de beginselen en verordeningen van het herstelde evangelie na te komen.

Drie soorten kennis brengen geloof tot stand. Ten eerste, het begrip dat God en zijn Zoon Jezus Christus werkelijk bestaan. Ten tweede, een juist begrip van Hun karakter, volmaaktheden en eigenschappen. Ten derde, een werkelijke kennis dat de levenswijze die een ‘heilige der laatste dagen’ navolgt overeenkomstig met Gods wil is want zonder een kennis van deze drie belangrijke feiten moet het geloof van elk redelijk mens onvolkomen en onvruchtbaar zijn, doch met dit begrip kan het volkomen  en vruchtbaar worden namelijk overvloeiend van gerechtigheid en tot lof en heerlijkheid van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus.

Een ‘heilige der laatste dagen’ vindt dat een godsdienst die niet de opoffering aller dingen vereist nooit voldoende macht heeft het nodige geloof te verschaffen tot leven en zaligheid want vanaf het eerste bestaan van mensen kon het geloof, voor de blijde zekerheid van leven en zaligheid, nimmer verkregen worden zonder de opoffering aller aardse dingen. Het was door dit offer dat God verordend heeft dat de mens zich in het eeuwige leven zou verheugen,  dat de mens werkelijk kan weten dat zij de dingen doen die behaaglijk zijn in de ogen van God. Indien een ‘heilige der laatste dagen’ in offerande alles opgeofferd heeft voor de waarheid van God en zijn Zoon Jezus Christus, zelfs zijn eigen leven niet onthoudende en gelovende dat hij door God geroepen is om zo’n offer te brengen omdat de ‘heilige der laatste dagen’ Gods wil tracht te doen zo weet hij, met de meeste zekerheid, dat God zijn offerande aanneemt en aannemen zal en dat hij Gods aangezicht niet tevergeefs gezocht heeft. Onder deze omstandigheden kan hij het nodige geloof verwerven om het eeuwige celestiale leven te verkrijgen en dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.