De ‘heilige der laatste dagen’ weet dat oprecht bidden de motor is van een gelukkig en productief leven want het gebed versterkt het geloof. Het is de voorbereiding op wonderen. Ik kan daar zelf over meepraten want ik heb dat aan den lijve ondervonden. Het gebed opent de deur naar eeuwig geluk. Onze vader in de hemel wacht altijd totdat wij van ons zelf laten horen zoals iedere liefhebbende Vader met zijn kinderen zou doen. Een hele enkele keer wijkt hij daarvan af en dat heb ik zelf meegemaakt. Ik ben op een gegeven moment in mijn leven vast gelopen. Ik had alles zo’n beetje geprobeerd en wist geen zin meer aan mijn leven te geven. Op dat moment werd er bij mij aangebeld. Toen ik de deur open deed stonden daar twee zendelingen van ‘De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’.  Voor zover ik bij mezelf kan nagaan had ik geen hulp aan mijn hemelse Vader gevraagd want zoiets kwam toen niet in mij op maar Hij stuurde wel die twee zendelingen om mij te helpen. Nadat ik mezelf had bekeerd en was gedoopt kreeg ik de gave van de heilige Geest. Hierdoor leerde ik, om met mijn hemelse Vader te communiceren, om met ijver, toewijding en verlangen doeltreffend te bidden. Er kwam vrede in mijn hart.

      Nu, tien jaar later, ben ik geneigd te geloven dat onze hemelse Vader ons zo liefheeft dat de dingen die voor ons belangrijk zijn ook voor Hem belangrijk worden, gewoon omdat Hij van ons houdt. Hoeveel te meer zal Hij ons willen helpen met de grote dingen waarom we vragen, en die goed zijn. (zie 3 Nephi 18:20.) 

     Geachte columnlezer. Of u nou een klein kind bent of een volwassene, geloof alsjeblieft hoezeer onze hemelse Vader jullie wil zegenen. Maar omdat Hij niet aan onze keuzevrijheid wil tornen, moeten we Hem om hulp vragen. Dat gebeurt doorgaans in gebed. Het gebed is een van de kostbaarste gaven van God aan de mens. In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ wordt onderwezen hoe u daar zo efficiënt mogelijk gebruik van kan maken.

     Iemand kan zich wel eens onwaardig voelen om te bidden. Dat idee komt van die boze geest, die ons leert niet te bidden. (zie 2 Nephi 32:8.) Het is net zo tragisch om te denken dat we te zondig zijn om te bidden als een zieke die denkt dat hij te ziek is om naar de dokter te gaan!

     We moeten niet denken dat een gebed, hoe oprecht ook, ons veel zal helpen als we het gebed alleen uitspreken. We moeten onze gebeden niet alleen uitspreken, we moeten er ook naar leven en dat leer je in ‘De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’. Gebed werkt net als een medicijn alleen als we het volgens voorschrift gebruiken.

     Bidden is voor mij niet alleen een groot voorrecht omdat ik dankbaar ben om tegen mijn hemelse Vader te kunnen praten en zijn Geest te voelen onder het bidden. Het is ook een voorrecht omdat Hij ons werkelijk antwoord geeft en tot ons spreekt. Uiteraard spreekt Hij gewoonlijk niet met een hoorbare stem tot ons. President Boyd K. Packer heeft uitgelegd: ‘Die aangename, stille stem van inspiratie is meer een gevoel dan een geluid. Er kan zuivere intelligentie tot het verstand worden gesproken, in de vorm van gedachten, gevoelens, ingevingen en indrukken.’ (‘Gebed en ingevingen’, Liahona, november 2009, p. 44.) en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.