Een van de grootste bewijzen van het feit dat Joseph Smith door God geroepen werd, is het Boek van Mormon. Miljoenen kunnen getuigen dat zij door het Boek van Mormon hun getuigenis kregen van de waarheid van de herstelling van het evangelie. Evenals het Boek van Mormon werd gegeven om de weg tot de herstelling voor te bereiden, zo dient dit boek aan onderzoekers te worden gegeven om zich voor te bereiden op de bekering tot het herstelde evangelie. Als u dit boek leest met de eerlijke wens de echte waarheid te mogen weten en dit ook in een oprecht gebed aan uw hemelse Vader vraagt dan zal God u de waarheid hiervan in uw hart bekend maken. U zal in uw hart een gevoel van liefde en een getuigenis krijgen van dit grootse boek. Daarbij zal de betekenis uw begrip verruimen alsmede de geschiedkundige ontwikkelingen van het boek waardoor u de boodschap die het boek brengt beter zal begrijpen.

Het Boek van Mormon is het meest juiste van alle boeken op aarde en is de sluitsteen van onze godsdienst en wij getuigen dat een mens dichter tot God kan komen door zich aan de voorschriften ervan te houden dan door welk ander boek ook.

De Heer heeft ieder mens op aarde een proeftijd gegeven en Hij heeft ons het Boek van Mormon gegeven om door gehoorzaamheid aan de raadgevingen die daarin staan ons geloof op te bouwen.

Sommige lezers van het Boek van Mormon zijn geïnteresseerd in geografische, tekstuele of archeologische bewijzen die de historische oorsprong van het boek bevestigen. Hoewel die vaak fascinerend en nuttig zijn, dient men te bedenken dat die soort ontdekkingen niet de essentie en waarheid van het Boek van Mormon vormen. President Gordon B. Hinckley (1910–2008) raadde het af om zich volledig te verlaten op deze ontdekkingen voor ons getuigenis van het Boek van Mormon:

     ‘Het bewijs dat het boek waar is, dat het bestaansrecht heeft in een wereld die bewijzen eist, moet niet gezocht worden in archeologie of antropologie, hoewel dat voor sommigen wel nuttig kan zijn. Het is niet in taalkundig of historisch onderzoek te vinden, hoewel dat wel bevestigend kan zijn. Het bewijs dat het boek waar is en dat het bestaansrecht heeft, is in het boek zelf te vinden. De waarheid van het boek ontdekt u alleen door het te lezen. Het is een boek van God. Nuchtere mensen kunnen vraagtekens bij de oorsprong van het boek plaatsen, maar zij die het met een gebed in het hart hebben gelezen, zijn door een bovennatuurlijke kracht te weten gekomen dat het waar is, dat het hét woord van God bevat, dat het de verlossende waarheden van het eeuwig evangelie bevat, dat het “door de gave en de macht Gods te voorschijn is gekomen ter overtuiging van de Joden en de andere volken dat Jezus de Christus is” (Titelblad van het Boek van Mormon)’ (‘De vier hoekstenenvan geloof’, Liahona, februari 2004, p. 6).

Ik heb het boek bestudeerd en omdat ik een getuigenis heb mogen ontvangen over de waarachtigheid van dat boek geloof ik er in en ik hou ervan. Ik kan getuigen dat de dingen die daarin geschreven zijn alle mensen overreden goed te doen en het zal het leven verrijken van iedereen die het leest en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.