Als je aan een ‘heilige der laatste dagen’ zou vragen: Vertel nou eens in één zin. Wat is het grootste kenmerk van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen?’ dan zal het antwoord zijn: GODDELIJK GEZAG DOOR RECHTSTREEKSE OPENBARING. President Gordon B. Hinckley heeft daar zijn getuigenis aan toegevoegd: “Het priesterschap is gedelegeerd goddelijk gezag. Het verschilt van alle andere bevoegdheden op aarde. Het is de enige macht op aarde die voorbij de sluier reikt. Zonder dat gezag zou er slechts in naam een kerk zijn zonder het gezag om de dingen Gods te bedienen.

Er zijn er die aanspraak maken op gezag door afstamming, anderen vanuit de Schriften maar deze kerk treedt naar voren omdat zij er aanspraak op maakt dat het gezag van haar priesterschap rechtstreeks van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus is gekomen door openbaring aan Joseph Smith.

Het priesterschap is een eeuwig beginsel en bestond en bestaat met God in alle eeuwigheid en zal in alle eeuwigheid blijven bestaan, zonder begin van dagen of einde van jaren. De sleutelen moeten vanuit de hemel gebracht worden wanneer ook het herstelde evangelie gezonden wordt.

De Heiland, Mozes en Elias gaven de sleutelen van het priesterschap aan Petrus, Jakobus en Johannes op de berg, toen zij voor Hem verheerlijkt werden. Zie Matteüs 17:1–3.

Jammer genoeg vonden deze apostelen al gauw de dood of een ander heenkomen, en met hen verdwenen de priesterschapsleutels. Voor zover wij kunnen nagaan werd ongeveer 1.700 jaar het ware priesterschap of het goddelijk gezag niet onder de mensen gevonden. Maar als onderdeel van de wonderen in deze laatste dagen is de terugkeer van diezelfde hemelse boodschappers in onze tijd en de terugbrenging van dezelfde bevoegdheid die zij eerder op aarde droegen, tot zegen van het mensdom.

In mei 1829 stuitte Joseph Smith onder het vertalen van het Boek van Mormon op een passage over de doop. Hij besprak het met zijn klerk, Oliver Cowdery, en de twee zochten de Heer in gebed over deze aangelegenheid. Oliver heeft geschreven: “We streden in krachtig gebed om te weten hoe we de zegening van de doop en van de Heilige Geest konden bemachtigen. We wilden heel graag het gezag van het heilige priesterschap en de bevoegdheid om het aan te wenden, ontvangen.” (Geciteerd door Ouderling Jeffrey R. Holland).

In antwoord op dat krachtige gebed verscheen Johannes de Doper, die de sleutels en bevoegdheden van het Aäronisch priesterschap herstelde. Een paar weken later kwamen Petrus, Jakobus en Johannes naar de aarde terug om de sleutels en bevoegdheden van het Melchizedeks priesterschap te herstellen, met inbegrip van de sleutel van het apostelschap. En toen er een tempel was gebouwd ontvouwde zich daar op 3 april 1836 een modern equivalent van wat zich eeuwen eerder op de berg der verheerlijking had afgespeeld waarbij de Heiland zelf, en Mozes, Elia en Elias in heerlijkheid aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery verschenen en sleutels en bevoegdheden uit de desbetreffende bedelingen op de mens bevestigden en werden de sleutels van deze bedeling in hun handen overgedragen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.