Toen deze aarde, als een nieuwe wereld te midden van talloze werelden, een zodanige toestand had bereikt dat zij geschikt werd om door de mens bewoond te worden, schiep God de mens naar Zijn persoonlijk, lichamelijk beeld en gelijkenis en gaf hem heerschappij over de aarde en al wat daar in is. Naast de man stond de vrouw en deelde met hem de van Godswege verleende waardigheid en oppermacht over alle lagere scheppingen; want “God, de Heer, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.” (Zie Genesis 2:18.) En zo begint de eerste bladzijde van de geschiedenis van de mensen met betrekking tot deze planeet.

Het allereerst vermelde gebod aan het pas geschapen paar strekte tot het voortbestaan van hun soort; want God, zegende hen en zeide tot hen: “Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u.” (Mozes 2:28.) Dat de gehuwde staat, aldus ingewijd, voor Adams nageslacht een blijvende levensorde moest zijn, wordt door andere schriftuurverzen bevestigd: “Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.” (Zie Genesis 2:24.)

Aangezien de vereniging van de seksen de enige wijze is om het voortbestaan van het geslacht mogelijk te maken, is dit uiteraard zowel weldadig als noodzakelijk. Het is een goddelijke vereniging van de seksen om de geesten in het voorbestaan te verhogen naar een sterfelijke staat. Omgekeerd is alle onwettelijk seksuele vereniging verlagend en verderfelijk. Het is voor een man en vrouw die kinderen kunnen krijgen een koninklijk voorrecht om de geestkinderen van God van een sterfelijk lichaam te voorzien. Wij geloven in het gezin en wij geloven in kinderen.

Wanneer er een kind wordt geboren, vervullen man en vrouw een gedeelte van het plan van onze hemelse Vader om kinderen in de wereld te brengen. De Heer heeft gezegd: “Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen.” (Mozes 1:39.) Voordat er onsterfelijkheid kan zijn, moet er eerst sterfelijkheid zijn.

Het is verder de bedoeling dat het uitoefenen van de ouderlijke macht wettelijk goed geregeld is, want het huwelijksverbond is meer dan een wettelijk contract. Het is een heilig sacrament die beide partijen in staat stelt de zegening en de Goddelijke goedkeuring te ontvangen aan wie zij verantwoording schuldig zijn, zowel aan de wetten van het land als ook aan de Macht die alle menselijke intelligentie te boven gaat. Dat het huwelijk eerbaar is, is net zo waar in deze tijd als in de dagen toen het voorschrift gegeven werd.

Het gezin is door God ingesteld. Het gezin staat centraal in het plan van onze hemelse Vader hier op aarde en door de hele eeuwigheid. Nadat Adam en Eva in het huwelijk waren getreden, staat er in de Schriften: “En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk.” (Genesis 1:28.) In onze tijd geven profeten en apostelen het volgende aan: “Het eerste gebod dat God aan Adam en Eva gaf, had betrekking op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft.” (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, p. 129.) En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.