James Ussher was een Ierse anglicaanse geestelijke die leefde van 4 januari 1581 tot 21 maart 1656. Hij was onder meer aartsbisschop van Armagh in Ierland. Ussher berekende aan de hand van het Bijbelboek Genesis het moment waarop de schepping plaatsvond en kwam uit op het jaar 4004 voor Christus. De zondvloed dateerde hij in 2348 v.Chr. Voor zijn tijdgenoten was daarmee de ouderdom van de aarde berekend. Vanaf eind zeventiende eeuw is er twijfel over deze wijze van datering.

In andere godsdiensten wordt de aarde nog altijd beschouwd als eeuwig, in die zin dat zij er altijd geweest is en er altijd zal zijn. Een tijdrekening gebaseerd op die theorie is dus onmogelijk. Verder is één aardse omloopbaan om de zon 365 dagen terwijl Pluto, die veel verder van de aarde vandaan zijn baan heeft, er bijna 250 maal langer over doet om één enkele baan rondom de zon te maken.

De vraag rijst dus: Waarom zou de omloopbaan van de aarde om de zon, maatgevend zijn voor de omloopduur van de banen van alle andere planeten in ons zonnestelsel en zou hun omloopsnelheid moeten worden uitgedrukt in de omloopsnelheid die de aarde daarvoor nodig heeft?

Nicolaas Copernicus (1473-1543) was een wiskundige en astronoom die een heliocentrisch model van het universum formuleerde waarbij de zon, in plaats van de aarde, in het centrum werd geplaatst. De beweging van de sterren verklaarde hij uit de rotatie van de aarde.

De uitgave van Copernicus boek, ‘De revolutionibus orbium coelestium’ (Over de omwentelingen van de hemellichamen), net voor zijn dood in 1543, wordt beschouwd als een grote gebeurtenis in de wetenschapsgeschiedenis en droeg bijzonder veel bij aan de wetenschappelijke revolutie.

Men vreesde voor reacties van kerkelijke zijde, immers Copernicus was niet alleen sterrenkundige maar ook geneesheer en theoloog en verbonden als domheer aan de kathedraal te Frauenburg. De inquisitie van de Rooms Katholieke kerk liet niet lang op zich wachten en zette zijn sterrenkundige theorieën op de index.

Galileo Galilei, Italiaans natuur- en sterrenkundige was een zelfde lot beschoren toen hij in conflict kwam met de bewegingsleer van Aristoteles (Stageira, 384 v.Chr. – Chalkis, 322 v.Chr.) en het geocentrische wereldbeeld van Claudius Ptolemaeus – in het Nederlands ook gespeld Ptolemeüs – (verm. Ptolemais Hermii (Egypte), 87 – verm. Alexandrië, na 150) waarmee hij openlijk brak.

Petrus schreef medio 40 dat wij één ding niet over het hoofd moeten zien en wel dat voor God, is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.” (Zie 2 Petrus 3:8.)

En Jezus zei tegen Abraham, door de Urim en Tummim, dat Kolob, de planeet waar God woont, volgens Zijn wijze was, wat de tijden en seizoenen in haar omwentelingen betreft; dat één omwenteling voor God één dag is, volgens zijn wijze van berekenen, wat duizend jaar is volgens de tijd toegewezen aan de aarde waarop Abraham staat. Dit is de berekening van de tijd van God, volgens de rekenwijze van Kolob. (Zie Abraham 3:4.)

Met andere woorden: Petrus en Abraham hebben ons geleerd dat duizend jaar aardse tijd gelijk staan aan één dag in de sferen waar God verblijft. Hieruit concludeer ik dat Kolob het middelpunt van het onmetelijke heelal is en dat God het centrum is waar alles in het heelal om draait. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.