In de bedeling van het midden des tijds, toen Jezus op aarde was, heeft Jezus Christus zijn kerk op aarde gesticht, met de door Hem aangestelde ambtenaren die noodzakelijk waren voor de verwezenlijking van de doelstellingen van zijn Vader. Iedereen die aldus was aangesteld, werd van Godswege met gezag bekleed om de, tot zijn roeping behorende verordeningen te bedienen. Na Christus hemelvaart bleef de zelfde organisatie bestaan, daar zij die het gezag daartoe hadden ontvangen, weer anderen tot de verschillende ambten in het priesterschap gingen ordenen. Aldus werd de kerk apostelen, profeten, evangelisten, herders, hogepriesters, zeventigers, ouderlingen, bisschoppen (opzieners), priesters, leraars en diakenen gegeven. (James E. Talmage, de Artikelen des geloofs, blz. 204.)

Er waren in Christus kerk eveneens profeten. Eigenlijk waren de apostelen zelf ook profeten. In oudtestamentische tijden was het altijd Gods gewoonte geweest Zich via profeten tot het oude Israël te richten, en eens heeft Hij gezegd dat Hij niets zou doen zonder Zich eerst te openbaren aan zijn dienstknechten de profeten. (Amos 3:7.)

Deze profeten ontvingen openbaringen van God naarmate het volk goddelijke hulp nodig had, en een groot deel van het Oude Testament wordt gevormd door de aldus ontvangen openbaringen.

De Heiland heeft volstrekt niet de bedoeling gehad om zijn pas georganiseerde kerk zonder hemelse leiding achter te laten. Hij besefte dat Hij spoedig de sterfelijkheid zou  verlaten en dat Hij dan zou opvaren tot zijn Vader in de hemel.

Na de kruisiging van Jezus Christus en de dood van zijn apostelen, was de kerk aan zijn lot overgelaten en zonder centraal gezag dat de goedkeuring van God had. De kerk was nu onderhevig aan aanvallen van drie kanten: Vervolging door de Romeinse regering; de invloeden van buitenkerkelijke filosofieën op de leringen van Christus, en jaloezie, intriges en persoonlijke ambities binnen de kerk. Door deze factoren werden de vier voornaamste kenmerken van de ware kerk veranderd:

  1. De zuivere leer van Christus werd veranderd en verdraaid.
  2. De verordeningen werden vervalst of gingen verloren
  3. Het priesterschap zoals Christus het had bedoeld ging verloren waardoor het geen gezag meer had en de organisatie van de kerk werd veranderd.
  4. Er kwam een einde aan de voortdurende openbaringen en de gave van de Geest

Op 15 mei 1829 kregen Joseph Smith en Oliver Cowdery van Johannes de Doper het Aäronische priesterschap. Joseph en Oliver doopten elkaar in de Susquehanna.

Medio mei-juni 1829 ontvingen Joseph Smith en Oliver Cowdery bij de Susquehanna, tussen Harmony (Pennsylvania) en Colesville (New York), het Melchizedeks priesterschap van de eerste apostelen Petrus, Jakobus en Johannes.

Op 6 april 1830 Stichtte Joseph Smith met zes leden officieel de kerk en wel in de woning van Peter Whitmer sr. te Fayette (zie L&V 20:1) en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.