Het komt regelmatig voor dat mensen van de wereld en soms zij die in de dienst des Heren zijn, sterk onder de indruk komen van de werken van Satan die geopenbaard worden door parapsychologen en gebedsgenezers. Christus onderwees dat Satan de macht heeft de lichamen van mannen en vrouwen te binden en ze erg te kwellen. (Lucas 13:16.) Geloofd u dat Satan de lichamen van hen die hij gebonden had ‘los kan maken’ en dus de mensen voor de gek kan houden door ze te laten denken dat zijn zaakwaarnemers grote macht hebben? Broeder Joseph F. Smith onderwees dat: “Indien Satan de macht heeft om lichamen te binden, hij zeer zeker de macht heeft om ze los te maken.” (Antwoorden op evangelievragen, deel 1 blz. 178.) Dit verklaart hoe Satans dienstknechten weleens genezingen en wonderen kunnen verrichten.

     Ik ben een keer bij zo’n gebedsgenezingdienst aanwezig geweest en wat mij opviel was de enorme stroom mensen die voor genezing in aanmerking wilde komen. Wat mij ook opvalt is het feit dat er slechts een keer in de drie maanden, na zo’n 12 gebedsgenezingdiensten een of twee genezingen bekend worden gemaakt. Het is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Met de diagnoses van specialisten ben ik ook nogal sceptisch geworden. Ik ken een geval van een vrouw van 64 jaar die last had van een van haar heupen. Toen zij bij de specialist kwam was zijn diagnose dat er een nieuwe heup geplaatst moest worden. Toch was die vrouw niet te stoppen in het afleggen van lange fietsroutes, als oppasser verstoppertje spelen met de kleinkinderen, het werken als verpleegster in een demente bejaarden tehuis, lange wandeltochten en haar huishoudelijke taken. Zij had een gezonde man in huis maar ging zelf op de ladder staan om een rozenstruik te snoeien en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Die vrouw ging niet naar zo’n gebedsgenezingdienst en had er ook helemaal niets te zoeken maar het zegt wel iets over plotselinge genezingen. 

      In de Schriften staan veel beschrijvingen van hoe de Heiland de belasten genas. Hij liet de blinden zien, de doven horen, genas de verlamden, verschrompelden of verminkten, reinigde de melaatsen en wierp onreine geesten uit. Vaak lezen we dat degene die van deze fysieke kwalen werd genezen, ‘behouden’ werd (zie Matteüs 14:36; 15:28; Marcus 6:56; 10:52; Lucas 17:19; Johannes 5:9).

     Maar terwijl Jezus velen van lichamelijke ziekten genas, onthield hij hen die verlost wilden worden van andere kwalen, zijn genezing evenmin. Matteüs schrijft dat Hij onder het volk elke ziekte en kwaal genas (zie Matteüs 4:23; 9:35). Grote menigten volgden Hem en ‘Hij genas hen allen’ (Matteüs 12:15).

     Toen de Heiland in de nieuwe wereld aan de rechtschapenen verscheen, riep Hij mensen die verlamd of blind waren, of die andere lichamelijke kwalen hadden, op om naar voren te komen. En diezelfde uitnodiging deed Hij aan hen ‘die op enigerlei wijze lijdende waren’ (3 Nephi 17:7). ‘Brengt hen hierheen’, zei Hij, ‘en Ik zal hen genezen’ (vs. 7). In het Boek van Mormon staat dat de menigte ‘allen, die op enigerlei wijze lijdende waren’ hen naar voren brachten (vs. 9). Onder hen moeten zich mensen bevonden hebben met allerlei lichamelijke, emotionele of mentale kwalen zoals wij die tegenwoordig ook hebben. En de Schrift getuigt: Jezus ‘genas hen, ja, ieder van hen’ (vs. 9). En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.