De verklaring dat ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ de enige ware en levende kerk op aarde is en het werktuig is van de Heer voor de zaligheid van alle mensen omvat alles. Omdat het de ware kerk is, kan ze aan alle tijdelijke, geestelijke en eeuwige behoeften van levende mensen voldoen. Omdat het een levende kerk is brengt zij ook levende vruchten voort en dat bedoelde de Heiland ook toen Hij zei dat een boom gekend wordt aan zijn vruchten. (Zie Matteüs 7:20.) Een dode boom kan geen levende vruchten voortbrengen die vreugde, heiliging en leven geven. Wat een vreugde is het voor de heiligen en dus ook voor mij om van dit fruit te nemen en het de wereld aan te bieden. Voor hen die ervan nemen, zal het steeds dierbaarder worden dan alle andere dingen die deze wereld zal bieden.

Ik verhef mijn stem vanaf de hoogste toppen van de bergen om te verkondigen dat ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, in de wandelgangen de Mormonen genoemd, een ‘kracht Gods tot behoud’ is voor een ieder die gelooft. Ik beloof u allen met de hand op mijn hart dat de dag waarop u besluit het herstelde evangelie te gaan onderzoeken een van de belangrijkste dagen van uw leven zal blijken te zijn.

Door dat besluit gaan onmetelijke vergezichten zich voor uw geestesoog ontrollen vol geopenbaarde evangelische waarheden en waarin u talloze wegen ontwaart waarlangs uw geestelijk leven zich kan ontwikkelen, wegen die tot liefde en vrede voeren. De zendeling die deze vrucht geproefd heeft zal de zoetheid en de schoonheid ervan aan de wereld willen bekend maken.

De Heer heeft ons, en dus ook mij, geroepen om een bijzondere zending te vervullen. Zoals Hij tegen Henoch vanouds zei, is de tijd waarin we leven een tijd van duisternis, maar het is ook de tijd waarin rechtschapenheid uit de hemel komt en de waarheid opnieuw over de aarde zal worden verspreid namelijk ‘het getuigenis van Christus en zijn zoenoffer’. Als een vloedgolf zal die boodschap de wereld overspoelen en de uitverkorenen van de Heer zullen vanuit de vier hoeken der aarde worden vergaderd. (Zie Mozes7:62.) Waar we op aarde ook leven, we zijn als volk gevormd om de vrede van de Heer te verspreiden. Petrus heeft gezegd dat we door God in zijn ontferming zijn aangenomen om Hem te verkondigen ‘die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk’. (1 Petrus 2:9-19.) We kunnen het ons niet veroorloven om net als de wereld aanstoot te geven en te nemen. Maar zoals de Heer aan Paulus en Mormon heeft geopenbaard, mogen we niet afgunstig en niet opgeblazen zijn. We worden niet verbitterd, noch zoeken we onszelf. wij zijn niet blij over ongerechtigheid, maar blij met de waarheid. Het is ongetwijfeld de reine liefde van Christus die wij vertegenwoordigen. (1 Korintiërs 13:4-6; Moronie 7:45-47.)

Als ware getuigen van Christus in de laatste dagen komen wij niet in duisternis terecht, maar laten we overvloedig worden in het getuigenis van Christus en zijn herstelde evangelie, zowel in gedachten als in woord en daad. God leeft. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Joseph Smith, de grote profeet van de herstelling, was het werktuig waardoor wij als volk zijn gegrondvest en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.