Iedereen heeft de zelfde hemelse Vader en Hij heeft iedereen even lief en heeft iedereen met een reden naar de aarde gestuurd. Hij heeft een plan van geluk geopenbaard dat jou, als jij je erdoor laat leiden, ondanks de beproevingen en moeilijkheden die het leven je bied toch veilig in zijn tegenwoordigheid zal terugbrengen. Als jij je houd aan het Woord van Wijsheid, dat je de regels zult naleven die Hij heeft gesteld namelijk geen drugs, alcohol, tabak, koffie en thee nuttigen en een gezond leven leiden dan zal dat jou  een grote voorsprong geven als je voor morele keuzes komt te staan. De Heer je woord geven, zijn weg inslaan en daar volkomen achter staan, is van wezenlijk belang.

Je bent in een tijd geboren waarnaar vanaf het eerste begin is uitgekeken, de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer, waarin enerzijds het evangelie van Jezus Christus in zijn volheid is hersteld, maar waarin anderzijds grote onrust, verwarring en bandeloosheid bestaan. De wereld waarin jij geboren bent en waarin je nu leeft, is prachtig en heeft je veel te bieden, maar tegelijkertijd loert er overal gevaar, met name voor je ziel. Onderzoek de enige ware kerk op aarde en laat je dopen met het juiste priesterschapsgezag en geef de Heer je woord dat je zijn weg zult volgen, dan zul je het meeste maken van je proeftijd hier op aarde. Niet alleen de levende profeten en de Schriften maar ook de Heilige Geest zal je hierin terzijde staan, zodat je het verschil tussen goed en kwaad kan zien en goede beslissingen kan nemen.

Het Woord van Wijsheid is een gezondheidswet die de Heer heeft geopenbaard voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de heiligen (LV 89). De Heer heeft zijn volgelingen altijd gezondheidsregels bijgebracht. Hij openbaarde aan Joseph Smith wat goed is om te eten en welke stoffen wij moeten vermijden. Wanneer wij gehoorzaam zijn aan het Woord van Wijsheid dan zijn daar  lichamelijke en geestelijke zegeningen aan verbonden.

De Heer belooft grote, eeuwige zegeningen aan zijn rechtschapen, bekeerlijke kinderen. Hij weet evenwel dat dit leven vol gevaren is. Daarom heeft Hij ons geboden ‘om over onszelf te waken, om de woorden van eeuwig leven nauwkeurig na te komen’ (LV 84:43). Hij heeft ons lief en wil ons terug. Daarom zet dit Woord van Wijsheid onszelf aan om over onszelf te waken, om in alle aspecten van ons leven op te passen zoals met de vrienden die we kiezen, de films die we zien, de boeken die we lezen, het amusement dat we kiezen, de muziek die we beluisteren, en meer.

Zij die het Woord van Wijsheid hebben aangenomen en toepassen en daardoor een rein lichaam hebben met een helder verstand en een geest bezitten die in harmonie is met de oneindigheid, deze mensen zijn het best in staat om mee te werken  aan de vestiging van het koninkrijk van God op aarde en daardoor mede in staat hun medemensen grote diensten te bewijzen.

Zij vinden ook de grootste vreugde in het leven want hun mogelijkheid  om vreugde in de juiste context te hebben wordt niet gehinderd door een zwak lichaam, een doffe geest en een vaag geestelijk inzicht. De gewone dingen van het leven geven hun een rijkdom aan vreugde. Hun begrip wordt versterkt door het geestelijk licht van de waarheid en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.