Paulus vertelt in Romeinen 9-11 hoe de verkiezing door genade past in het schema van het evangelie. Zijn Romeinse lezers wisten waar hij over sprak want zij begrepen de leerstelling van de verkiezing. De christelijke wereld heeft weinig of geen begrip van het voorbestaan en de eeuwige vooruitgang op welke leerstelling de beginselen van de verkiezing zijn gebaseerd. Het is ook niet zo verwonderlijk dat ze deze en ook andere leringen van Paulus zo volkomen verkeerd begrijpen want wanneer wij de hoofdstukken 9,10,11 in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen gaan bestuderen is het heel belangrijk om Paulus geestelijke uitgangspunt te zien. Het feit dat veel theologen hier in deze hoofdstukken tot een onjuiste uitleg zijn gekomen, is omdat men het als een individuele uitverkiezing interpreteert. Terwijl het heel duidelijk is dat de apostel over een hele andere uitverkiezing leert.

In hedendaagse openbaringen leren wij dat de leerstelling van de verkiezing door genade onderdeel is van het nieuwe lied dat de heiligen zullen zingen wanneer ze oog in oog staan terwijl het duizendjarig rijk is ingeluid: “voordat allen Mij zullen kennen, die overblijven, ja, van de geringste tot de grootste, en vervuld zullen zijn van de kennis des Heren, en met eigen ogen zullen zien en hun stem zullen verheffen en met één stem dit nieuwe lied zullen zingen, zeggende: De Heer heeft Zion wedergebracht; de Heer heeft zijn volk Israël verlost, naar de verkiezing der genade, die is teweeggebracht door het geloof en het verbond van hun vaderen. De Heer heeft zijn volk verlost; en Satan is gebonden en de tijd is niet meer. De Heer heeft alle dingen bijeenvergaderd. De Heer heeft Zion van boven neergebracht. De Heer heeft Zion van beneden omhooggebracht. De aarde was in barensnood en heeft haar kracht voortgebracht; en waarheid is in haar binnenste gevestigd; en de hemelen hebben haar toegelachen; en zij is bekleed met de heerlijkheid van haar God; want Hij staat te midden van zijn volk. Heerlijkheid, en eer, en kracht, en macht, zij onze God toegeschreven; want Hij is vol barmhartigheid, gerechtigheid, genade en waarheid, en vrede, voor eeuwig en altijd. Amen”. (LV 84:98-102 zie ook Romeinen 11:25-28.) Deze verkiezing door genade is een zeer fundamenteel, logisch en belangrijk onderdeel van Gods handelingen met de mensen door de eeuwen heen. Om de zaligheid van zoveel mogelijk van zijn geestkinderen tot stand te kunnen brengen, zendt de Heer over het algemeen, via de afstamming van Abraham en Jakob, de rechtvaardigste en waardigste heiligen naar de aarde. Deze gang van zaken is een uiting van zijn genade en minzaamheid jegens zijn kinderen.

Deze verkiezing voor een uitverkoren afstamming is gebaseerd op de waardigheid in het voorbestaan en komt aldus, naar de voorkennis van God, tot stand. (1 Petrus 1:2.) Zij die gedurende hun proeftijd in de sterfelijkheid zo bij elkaar zijn gegroepeerd, hebben meer kansen om verbonden tot zaligheid aan te gaan en te onderhouden, een recht dat zij in het voorbestaan door hun toewijding aan de zaak der gerechtigheid verworven hebben. Als onderdeel van deze verkiezing werden Abraham en andere edele en grote geesten gekozen voordat zij voor de speciale zending die hun in dit leven was opgedragen, werden geboren. Zie Abraham 3:22-24 en Romeinen 9. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.