In raadsvergaderingen der eeuwigheid is bepaald, lang voor de grondslagen der aarde gelegd werden, dat hij, Joseph Smith, de man in de laatste bedeling van deze wereld zou zijn die het woord van God tot het volk zou brengen en de volheid van de sleutelen en macht van het priesterschap van de Zoon Gods zou ontvangen. De Heer had zijn oog op hem gericht, en op zijn vader en diens vader en op de voorvaderen tot aan Abraham, en van Abraham tot de zondvloed, van de zondvloed tot Henoch en van Henoch tot Adam. Hij hield zijn oog gericht op die familie en dat bloed, terwijl het zich verspreidde van haar bron tot aan de geboorte van die man. Hij werd voorgeordend in de eeuwigheid om aan het hoofd van deze laatste bedeling te staan.

De grootvader van Joseph Smith mocht een glimp opvangen van zijn zending. Asaël Smith heeft gezegd: De gedachte is in mij opgekomen dat een van mijn nakomelingen een werk zal openbaar maken dat een omwenteling teweeg zal brengen in de godsdienstige wereld.

De mannelijke geesten die met Christus en Adam in het voorbestaan samenwerkten en die kloekmoediger waren dan alle andere mannen, waren de gene die gekozen werden om aan het hoofd van verschillende bedelingen te staan. Een van hen was de profeet Joseph Smith. Het lijkt mij dat er niet veel nadenken voor nodig is om te weten dat Joseph Smith een van die geesten was die God de eeuwige Vader in al zijn vergaderingen van de eeuwigheid had. Hij kwam hier op aarde op de aangewezen tijd aan en op het vastgestelde uur en op het juiste moment dat de Heer van plan was deze bedeling te openen. Hij was hier om zijn aandeel in die gebeurtenis op zich te nemen.

Ik kan niet geloven dat de Vader en de Zoon aan een gewone jongen van veertien jaar zouden zijn verschenen, indien deze naar dat bos was gegaan om de Heer te vragen welke van alle kerken de juiste was. Ik geloof wel dat de Heer Joseph Smith voorbereid had op die gebeurtenis en wel in de eeuwigheid. Ik geloof dat Joseph Smith er geestelijk op was ingesteld en de kracht voor gerechtigheid had die hem in staat stelde het visioen te doorstaan en dat hij het talent en het vermogen bezat om in gerechtigheid het koninkrijk van God op aarde voort te stuwen. Hij moest allereerst het koninkrijk vestigen en daarna, voordat hij naar huis werd geroepen, de organisatie vervolmaken. Dit alles en zijn getuigenis heeft hij met zijn bloed moeten bezegelen.

Welnu, ik veronderstel dat de grootste godsdienstige vraag van heden is: Werd Joseph Smith door God geroepen? Heeft hij inderdaad de openbaringen ontvangen waarvan ‘De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ verklaart dat ze aan hem werden gegeven? Het antwoord kan niet anders zijn dan dat hij inderdaad door God werd geroepen, dat de Vader en de Zoon aan hem zijn verschenen, dat de hemelen geopend werden en de kerk en het koninkrijk van God wederom op aarde werd opgericht. Indien Joseph Smith echter niét door God werd geroepen, dan is dit doel dat wij omhelsd hebben, en deze uitspraken die de Kerk doet, de grootste leugen en het grootste bedrog in de geschiedenis der wereld, die in de naam van de godsdienst werd verkondigd en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.