Behoren wij er niet nauwgezet naar te streven goed met anderen op te schieten, en wel in het bijzonder met onze eigen familieleden? Geen enkele man behoort ruzie te maken met zijn vrouw, of er op enige wijze aanleiding toe te geven dat zij ruzie met hem maakt. De Schriften gebieden ons eveneens onze kinderen niet te verbitteren. (Zie Efeziërs 6:4.) Als er thuis wrijving ontstaat, behoort dit in een geest van christelijke liefde te worden opgelost.

Om op de Heiland te lijken, kan het ons ook niet ontbreken aan ware liefde. Hoe heeft de apostel Paulus het ook weer gesteld? “Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen en ik had de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen en ik had de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn en ik had de liefde niet, het zou mij niet baten. (Zie 1 Korintiërs 13:1-3.)

De Heiland heeft gezegd: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.” (Matteüs 5:8.) Zullen ook anderen Hem zien – of bij Hem worden toegelaten? Is dat mogelijk voor dat wat onrein is? Wat heeft Hij over onreinheid gezegd? “Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan; gaat weg uit haar midden; weest rein, gij die de vaten des Heren draagt.” (3 Nephi 20:41.) Dat is wat Hij zei en dat is wat Hij bedoelde. “Het is een goddelijk gebod. Raak het onreine niet aan als u in Christus gelooft!”

Wellust en begeerte zijn volkomen vernietigend. Seksuele zonde is dodelijk. Dronkenschap is vicieus. Hebzucht is satanisch, evenals zelfzucht, daar zij tot alle vormen van oneerlijkheid voert. Deze ondeugden bezoedelen en demoraliseren onze ziel. Zij zijn volkomen tegengesteld aan een leven in navolging van Christus.

Wat heeft Hij echter over reinheid gezegd? Vader, Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die gij Mij wegens hun geloof uit de wereld hebt gegeven, dat zij in Mij gereinigd zullen worden, opdat Ik in hen zal zijn zoals Gij, Vader, in Mij zijt, opdat wij één zullen zijn, opdat Ik in hen verheerlijkt zal worden. (3 Nephi 19:29.) Als wij dus rein zijn, zal onze rechtschapenheid zijn verheerlijking vergroten!

Als wij anderen hebben gekrenkt, moeten wij naar verzoening streven en niet toestaan dat er kwaad bloed blijft bestaan. Hebt u deze woorden weleens als een gebod beschouwd? “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.” (Matteüs 5:23-24.) Met dit voor ogen, kunnen wij dan aannemen dat onze aanbidding voor God aanvaardbaar is als wij vijandige gevoelens tegen anderen koesteren of als wij iemand onrechtvaardig behandeld hebben?

Ik heb mij weleens afgevraagd of het laten liggen van onze gave voor het altaar terwijl wij ons trachten te verzoenen met onze broeder, zou kunnen slaan op het avondmaal. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat wij met een rein geweten deze heilige symbolen nuttigen als wij een ander onrecht hebben aangedaan. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.