De meeste mensen die zich christen noemen vinden dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is en dat vinden ook de leden van ‘De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’. Als we gaan praten over het feit dat de Bijbel het volledige woord van God is dan komen vanzelf grote meningsverschillen tot stand. Toch geeft de Bijbel zelf op vele plaatsen aan dat er erg veel schriftuur verloren is gegaan. Laat ik er eens een aantal opnoemen zoals:
Het boek des verbonds. Ex 24:7.
Het boek van de oorlogen des Heren. Num. 21:14.
Het boek des oprechten. Josua 10:13.
Het boek over het recht des koninkrijks. 1 Sam 10:25.
Het boek der geschiedenisvan Salomo. 1 Kon. 11:41
De geschiedenis vam Nathan en van God. 1 Kron. 29:29.
Profetie van Ahia en de gezichten van Jedi. 2 Kron. 9:29.
De woorden van Semaja. 2 Kron. 12:15.
De geschiedenis van Jehu. 2 Kron. 20:34.
De geschiedenis van Uzzia. 2 Kron. 26:22.
De woorden der zieners. 2 Kron. 22:19.
Slechts een gedeelte van wat Jezus gezegd heeft staat in de Bijbel. Joh. 21:25.
Een vroegere brief van Paulus aan de Korintiërs. 1 Kor. 5:9.
Een andere brief van Paulus aan de Efeziërs. Ef. 3:3.
Een brief van Paulus uit Laodicéa. Kol. 4:16.
Vroegere brief van Judas. Judas 1:3.
Profetie van Henoch. Judas 1:14.
Zo te zien is dat toch een aardige opsomming waaruit blijkt dat de Bijbel nooit het volledige woord van God kan zijn en dat het ook niet de volheid van het evangelie kan bevatten.
Toen de omstandigheden juist waren heeft onze hemelse Vader opnieuw liefdevol zijn hand naar zijn kinderen (alle mensen) uitgestrekt. Hij riep, een ongeletterde boeren jongen van 17 jaar, Joseph Smith genaamd, tot profeet. Hij was het middel door wie God de volheid van het evangelie van Jezus Christus op aarde heeft hersteld. Onze hemelse Vader is een God van wonderen. In onze tijd van wetenschappelijke vooruitgang kost het velen moeite om alle wonderen uit de Bijbel te geloven maar wanneer we alle wonderen, alle engelverschijningen en alle profetieën uit de Bijbel zouden schrappen, dan bleef er helemaal niets meer over. Daarom was het ook nodig dat bij de herstelling van de volheid van het evangelie dit door middel van wonderen, engelverschijningen en openbaringen moest geschieden.
Deze wonderen zijn met de verschijning van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan de profeet Joseph Smith in gang gezet en er werden andere hemelse boodschappers naar Joseph Smith en zijn metgezel Oliver Cowdery gestuurd. Johannes de Doper verscheen en verleende aan Joseph Smith  en Oliver Cowdery het Aäronisch priesterschap. Petrus, Jacobus en Johannes (drie van de oorspronkelijke apostelen van Christus) verschenen en verleende Joseph Smith en Oliver Cowdery het Melchizedekspriesterschap en zo kreeg Joseph Smith de bevoegdheid om via vertaling en Goddelijke openbaring het Boek van Mormon, De Parel van Grote Waarde en de Leer en Verbonden voort te brengen en hiermee de Schriften en de kerk van Jezus Christus op aarde te herstellen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.