Er zijn inmiddels miljoenen moslims in Europa die een tweede paspoort hebben gekregen. Hieruit blijkt gewoon dat de regeringen van de Europese lidstaten zich nooit verdiept hebben in de islam. Ze hebben onvoldoende onderkend dat het hier gaat om een allesoverheersende religie, een oorlogsdoctrine die eeuwigdurend is en in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat Westers is. Vanaf 700 na Christus heeft de islam een reputatie opgebouwd betreffende de jihad (door oorlogvoeren het geloof verspreiden). Ik vind het dus heel dom wat de regeringsleiders hebben gedaan en nog steeds doen.

     In september 2007 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst dat in Nederland tussen de 20.000 en 30.000 mensen mogelijk te beïnvloeden zijn door de salafistische stroming binnen de islam. Er waren toentertijd ongeveer 2500 potentiële activisten, nu zijn dat er veel meer. Vooral autochtone bekeerlingen en Marokkaanse jongeren zijn vatbaar voor radicalisering. Voor bijvoorbeeld Turken en andere hanafistische moslims geldt dit vrijwel niet, omdat salafisme en wahabisme als tegenpool van hun religieuze interpretatie worden gezien. Toch zie ik ze als islamieten die sympathie voor elkaar hebben want na een gruwelijke aanslag gaat de andere stroming niet massaal de straat op om hiertegen te demonstreren.

     Het aantal moskeeën en islamitische instellingen dat onder invloed staat van salafistische centra, neemt toe. Salafistische predikers roepen ‘meestal niet openlijk’ op tot geweld, maar de AIVD beschouwt de salafistische stroming toch als ongewenst. De boodschap is volgens de dienst onverdraagzaam en werkt integratie tegen. Bovendien vormen salafistische moskeeën in veel gevallen het voorportaal tot verdere radicalisering, wat in de privésfeer in veel huiskamers of via onafhankelijke predikers plaatsvindt.

     In Europa opereren tot nu toe vooral de zogenaamde vreedzame activisten. Echter, de radicale moslims zijn er ook en ze zijn er klaar voor om toe te slaan, zoals we onder andere in Parijs en Brussel hebben gezien. De geschiedenis leert dat islamieten, zolang ze in de minderheid zijn, heel tolerant lijken, maar als ze eenmaal aan de macht zijn, worden het vijanden van de democratie. Hierdoor staat onze vrijheid op het spel.

     Een andere radicaal islamitische organisatie, de Moslimbroederschap met afdelingen in zeventig landen, waaronder Nederland zegt: “De islam zal naar Europa terugkeren als veroveraar en overwinnaar, na er tweemaal uit verdreven te zijn geweest.” Deze stroming denkt dat de verovering deze keer niet met het zwaard zal gebeuren, maar door prediking en ideologie. Toch is ook duidelijk dat de angst voor aanslagen hierin ook een rol van betekenis is.

     In alle grote steden van West-Europa zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn. Teheranische stadsbeelden die wij kennen uit bijvoorbeeld Beiroet spelen zich nu ook in de achtertuin van ons landje af. Het wachten is op, wat op Palestijnse intifada ‘s lijken. Zulke wijken bestaan voornamelijk uit werkeloze uitkeringstrekkers, armoedige vroegtijdige schoolverlaters met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten. Onze vrijheid wordt hiermee in een beangstigend tempo te grabbel gegooid, veronachtzaamd en in de uitverkoop gezet en in dat kader is zwijgen verraad.