Jaarlijks zijn vier miljoen Nederlanders het slachtoffer van een misdrijf. Dat is 25 % van de totale bevolking. De zwaarte en de impact van het misdrijf verschilt enorm. Bij slachtoffers van misdrijven moet je denken aan slachtoffers van geweld, seksueel misbruik, diefstal, oplichting of zelfs moord. Bij de lichtere misdaden kunnen slachtoffers vaak zelf zonder hulp de draad van het leven weer oppakken. Bij zwaardere misdrijven is dit soms lastiger. Uit onderzoek van het Fonds Slachtofferhulp bleek dat circa 500.000 slachtoffers op jaarbasis behoefte hebben aan praktische, emotionele, juridische of financiële ondersteuning. Twee derde van hen krijgt die hulp (nog) niet. (Fonds slachtofferhulp)

Wat een grimmig en bedroevend commentaar op het morele klimaat van onze kleine natie! De morele kracht van onze natie is onrustbarend verminderd. Wij moeten terugkeren tot de leringen van God als wij deze ziekte willen genezen. Deze onstellende statistieken en de onverschilligheid waarmee het publiek er blijkbaar tegenover staat, weerspiegelen de valse moraliteit die wij tegenwoordig tolereren: een valse code, gebaseerd op de aanbidding van dingen die door de mens zelf geschapen zijn. Zij is even onvolmaakt en zwak als de mens zelf!

Hoewel het de zinnen bekoort, toch kan een dergelijk moreel klimaat de steun noch de kracht schenken die onmisbaar zijn voor het voortbestaan van onze natie. Deze ineenstorting van onze morele normen kan slechts onze machteloosheid als volk en als natie tot gevolg hebben. Heel veel burgers zijn zeer verontrust door de toenemende misdaad, het hoge cijfer van echtscheidingen en onwettige geboorten, het veelvuldiger voorkomen van geslachtsziekten, schandalen van hoge functionarissen, en andere symptomen van particuliere en publieke oneerlijkheid.

Is er sprake van een morele ineenstorting? Is er reden tot ongerustheid? De statistieken waarover wij lezen zijn inderdaad angstwekkend en een noodzakelijke waarschuwing. Ik ben ervan overtuigd dat alle loyale burgers ernstig bezorgd zijn over de immoraliteit en de veronachtzaming van orde en wet die ons land verzwakken.

Satan is actief. Hij is sluw, listig, en loert op elke gelegenheid om het fundament van onze natie te ondermijnen, en slaat toe waar hij de kans ziet om haar te verzwakken of te vernietigen. Aan ieder mens heeft God “de vrijheid om te kiezen” geschonken. Onze geestelijke vooruitgang is afhankelijk van het gebruik dat wij van die vrijheid maken.

De zending van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ is het verminderen en zo mogelijk verdrijven van deze “kwade invloeden”. Het is duidelijk dat wij behoefte hebben aan een verenigende kracht om deze kwade invloeden te verdrijven. Een dergelijke verenigende kracht, zo’n ideaal, is het evangelie van Jezus Christus zoals het werd hersteld door de profeet Joseph Smith. Het verklaart het leven van de mens en het doel ervan, en bevat de vitale reddende elementen en nobele idealen waar het hart van de mens naar smacht.

Het alcoholprobleem met zijn dronkenschap, de verslaafdheid aan verdovende middelen met alle kwade gevolgen van dien, zoals zedeloosheid, armoede, enz. De Kerk streeft ernaar om zowel het huiselijk milieu als dat van de gemeenschap beter en gelukkiger te maken. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.