Een van de ‘uitdagendste’ en diepzinnigste uitspraken uit de heilige schrift is de instructie van Paulus aan de gehuwde man en vrouw met betrekking tot hun plicht jegens elkaar en hun gezin. Eerst beveelt hij de vrouwen: “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here”. (Efeziërs 5:22.) Met andere woorden: Onderwerpt uzelf aan uw echtgenoot als aan de Here. Kunt u dat bevatten? Betekend dat iets voor u, als u naar de raad van de Heer luistert, zijn wil doet, zijn rechtvaardige voorschriften opvolgt en Hem getrouw dient? Want de man is het hoofd van de vrouw evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. (Efez. 5:23.)

Kunt u in de heilige schriften iets vinden waaruit blijkt dat de Heer Jezus Christus zijn kerk ooit in de steek liet? Kunt u één enkele tekst vinden die zegt dat Hij zijn volk, zijn naaste, zijn vrienden of metgezellen ontrouw was? Is er iets dat goed en de moeite waard was dat Hij niet gaf? Dat is dan ook precies wat Hij vraagt aan een echtgenoot of echtgenote. Dat is het doel. Kunt u één enkele uitzondering vinden in zijn geweldige leven? Daarom behoort er in uw leven ook geen enkele uitzondering te zijn.

      Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. (Efeziërs 5:24.) In onze huidige tijd besluipen vele misvattingen, vele dwalingen het denken van een groot aantal mensen. Er wordt door Paulus veel gezegd in de woorden: “als aan de Here”. Laat het diep in uw hart bezinken. In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ hoeft een vrouw niet bang te zijn voor overheersing van haar man. Zij hoeft niet bang te zijn dat zij onderworpen zal worden aan dictatoriale maatregelen of onrechtvaardige eisen want een ‘heilige der laatste dagen’ man is tegenover zijn vrouw attent en waardig en offert zichzelf op. Met dit voor ogen kan geen enkele intelligente gelovige vrouw aarzelen om zichzelf in alles aan haar eigen waarlijk rechtvaardige echtgenoot te onderwerpen en toch zien we tot onze ontzetting hoe de vrouw soms de leiding kan overnemen en aanwijst wie bijvoorbeeld het gebed uitspreekt of iemand zijn plaats wijst of zegt wat er gedaan moet worden.

De man krijgt de opdracht: “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft”, (Efeziërs 5:25.) Er is een Schrifttekst die zegt: “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”. (Johannes 15:13.) Uw vrouw is uw vriendin. U moet bereid zijn, indien daartoe aanleiding zou zijn, om zelfs zover te gaan dat u uw leven voor haar zou willen geven. U dient zich af te vragen: ‘Kan ik mijn vrouw net zo liefhebben als Christus zijn kerk liefhad’? Kunt u zich indenken hoe lief Hij zijn kerk had? Iedere ademtocht van de kerk was belangrijk voor Hem. De groei van de kerk en elk lid was Hem kostbaar. Hij gaf die mensen al zijn energie, kracht en al zijn belangstelling. Op het eind gaf Hij zijn leven. Zou iemand nog meer kunnen geven?

Als het herstelde evangelie van Jezus Christus, zoals dat aan ‘heiligen der laatste dagen’ is gebracht, geen liefde voor echtgenoot of echtgenote in het hart heeft gezaaid, dan zeg ik u dat men niet de volledige vervulling geniet van die prachtige gave die met de stichting van deze kerk op aarde is gekomen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.