Lezende in de Schriften werd ik getroffen door de woorden nadenken, overwegen, overpeinzen, ‘in mijn hart overleggen’, die geregeld in het Boek van Mormon worden gebruikt. Ik denk dat deze woorden ‘over iets ernstig nadenken’ betekenen. Moroni gebruikte zo’n uitdrukking aan het eind van zijn verslag: Zie, ik wil u aansporen dat wanneer gij deze dingen leest — indien het wijsheid is in het bestel Gods dat gij ze leest — gij zult bedenken hoe barmhartig de Heer jegens de mensenkinderen is geweest vanaf de schepping van Adam tot op het tijdstip dat gij deze dingen ontvangt, en het in uw hart zult overwegen. (Moroni 10:3.)

     Jezus zei tot de Nephieten: Ik merk dat gij zwak zijt, dat gij niet al mijn woorden, die de Vader Mij heeft geboden op dit tijdstip tot u te spreken, kunt begrijpen. Gaat daarom naar huis en overweegt de dingen die Ik heb gezegd, en vraagt de Vader in mijn naam om te kunnen begrijpen……

(3 Nephi 17:2-3.) Overwegen of overdenken is voor mij een soort gebed. Het is in ieder geval, voor de heilige Geest, een openstelling. Nephi vertelt ons van zo’n geval:  En het geschiedde, nadat ik had verlangd de dingen te weten die mijn vader had gezien, en omdat ik geloofde dat de Heer bij machte was ze aan mij bekend te maken, dat ik, terwijl ik in mijn hart overlegde, in de Geest des Heren werd weggevoerd, ja, naar een zeer hoge berg, die ik nooit eerder had gezien en waarop ik nooit eerder mijn voet had gezet. (1 Nephi 11:1.) Daarna volgt er een verslag van een groot visioen dat hem door de heilige Geest of de Geest des Heren werd gegeven omdat hij de woorden van zijn vader, die een profeet was, geloofde en zijn verlangen om er meer van te weten zo groot was, dat hij erover nadacht en bad.

     Men kan alsmaar de zelfde gebeden opzeggen zonder er verder bij na te denken zoals de rozenkrans bij de Rooms Katholieken. Toch is dat niet de bedoeling want meditatie is een beginsel van toewijding en ik geloof dat u als column lezer hier nooit genoeg aandacht aan kan besteden. Mediteren is de taal van de ziel. De definitie ervan is ‘een vorm van privétoewijding of geestelijke oefening’. Het bestaat uit een voortdurend diep nadenken over een of ander godsdienstig onderwerp. Mediteren is bidden.

     Mediteren is een van de meest geheime, meest heilige deuren waardoor een ‘heilige der laatste dagen’ in de aanwezigheid van de Heer kan komen. Ik heb ondervonden dat de beste tijd om met belangrijke problemen te worstelen ’s morgens vroeg is. Het verstand is dan, door een goede nachtrust, fris en waakzaam. De afleidingen gedurende de dag staan dan ook het minst in de weg en het lichaam is uitgerust. Dat is dan ook het moment om diep over iets na te denken en persoonlijke openbaring te ontvangen. Openbaring is communicatie van onze hemelse Vader met zijn kinderen op aarde. Indien wij vragen in geloof, kunnen wij openbaring op openbaring en kennis op kennis ontvangen, en de verborgenheden en vredige dingen kennen die vreugde en het eeuwige leven brengen (zie LV 42:61).

     U als column lezer moet er wel op bedacht zijn dat ‘op deze wijze’ mediteren iets is wat alleen via de leringen van ‘De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ te leren is. De verborgenheden zijn die dingen die we alleen door te mediteren kunnen weten en begrijpen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.