Evenals de geboorte van ons lichaam de eerste schrede in het sterfelijke leven is zo is de doop door onderdompeling, door het juiste gezag, de eerste schrede in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ en in het koninkrijk van God. Deze verordening is de poort waardoor allen die verantwoordelijk gesteld kunnen worden, moeten binnengaan.

Toen Joseph Smith het Boek van Mormon vertaalde las hij met zijn vriend Oliver Cowdery de leringen van Jezus Christus aangaande de doop door onderdompeling ter vergeving van zonden. (Boek van Mormon, 3 Nephi 11:21-27.) Op 15 mei 1829 waren Joseph en Oliver aan het bidden om leiding inzake de kwestie van de doop. Hun gebed werd beantwoord door een hemelse boodschapper. De herrezen Johannes de Doper verscheen aan hen en verleende hun het priesterschap van Aäron, of het Aäronische priesterschap, wat het gezag is om het evangelie van bekering te verkondigen en te dopen. Joseph en Oliver doopten vervolgens elkaar in de nabijgelegen rivier, de Susquehanna. Met deze gebeurtenis begon de herstelling van het priesterschap, dat sinds de afval niet meer op aarde voorhanden was.

Het herstelde evangelie is het nieuwe en eeuwige verbond waardoor God ‘op zijn voorwaarden’ de mens zaligheid aanbiedt. De doop door onderdompeling is het officieel door de Heer vastgestelde middel en de verordening waardoor de mens ‘zijn persoonlijke aanvaarding van alle voorwaarden’ te kennen kan geven. Met Adam kwam de doop als een eeuwig verbond op deze aarde (Mozes 6:64-67) en is sindsdien gehandhaafd wanneer de Heer een volk op aarde had. (LV 20:23-28; 84:26-28.) Het was dus geen nieuwe ritus die door Johannes de Doper werd geïntroduceerd en door Christus en zijn volgelingen werd overgenomen.

De persoon die doopt moet van Godswege geroepen zijn en van Jezus Christus gezag hebben gekregen om deze heilige verordening te verrichten want een ander gezag bestaat niet en wordt door God niet geaccepteerd. De officiant moet samen met de dopeling in het water van de doopvont afdalen.

Er zal dus om deze reden niet ergens in een huis in een badkuip gedoopt kunnen worden waarbij de geen die doopt buiten de kuip staat. Nee, het dopen geschied in een kerkgebouw van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’. Wie zich laat dopen, krijgt een wit pak aan en wordt door de officiant, die ook in het wit gekleed is en reeds in het water is afgedaald, zachtjes het trapje naar het water afgeholpen. De dopeling moet volledig zijn ondergedompeld en wanneer dit helaas niet het geval is moet de verordening opnieuw worden verricht. Dat is nodig omdat, zoals in de Schriften staat, de doop het symbool is van de dood, de begrafenis en de opstanding, en alleen verricht kan worden door onderdompeling.( Bible Dictionary, “Baptism”, blz. 618; zie ook Matteüs 3:16; Handelingen 8:37–39; Romeinen 6:1–6; Kolossenzen 12; LV 20:72–74; 128:12–13.) Het gebeurt ook volgens het voorbeeld van de Heiland die zich liet dopen in de Jordaan, waar veel water was. In Matteüs staat: ‘Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. (Matteüs 3:16.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.