Mohammed

Mohammed is ontegenzeglijk een groot, fantasierijk, maar eenzaam man geweest. Hij alleen maakte een nachtreis naar het paradijs en zag en beleefde in zijn eentje wonderbaarlijke dingen. Onder anderen een groot en rijk assortiment schokbestendige maagden, die na gebruik iedere morgen weer als maagd ontwaken. Hij zag enorme druiventrossen waarvan hij overwoog er een mee te nemen. Jammer genoeg deed hij dat niet. Het zou een mooi bewijs geweest zijn. Hij bracht ook een bezoek aan de hel .Weer eenzaam en alleen. Hij zag daar een vroegere vijand, die in die hel op handen en voeten rondkroop, terwijl zijn ingewanden achter hem aansleepten. En een vrouw die werd geroosterd omdat zij haar kat had laten verhongeren. Alleen zijn ogen zagen, eenzaam in grot Hira gezeten, aartsengel Gabriel die hem een beschreven zijden doek voorhield met de opdracht “Lees op in naam van Allah” Geen mens was er bij om bij dat lezen te helpen, want hij kon niet lezen . Alles wat hij zag, hoorde en beleefde moest hij in zijn eentje verwerken, geen tweede getuige was bij hem, geen metgezel ging mee naar hel en paradijs, niemand luisterde mee als hij zijn openbaringen ontving. Hij alleen ontving de openbaring dat de man 2 x meer waard is dan een vrouw, en dat het Allah’s wil was dat in de moederschoot, een steeltje groeide en geen spleetje, wat de man levenslang het recht gaf zich boven de vrouw te verheffen.
Hij alleen vloog in de nacht van Mekka naar Jeruzalem. Niemand keek hem na bij zijn hemelvaart. Geen briefje liet hij achter, alleen een (versteende) voetafdruk, naar men beweerd! Geen dicipelen vergezelden hem tijdens zijn leven, geen doden wekte hij op, geen dove werd horend, geen blinde ziend, geen lamme ging weer lopen, niet een die van wonderen gebeurden. En zo ging die eenzame Mohammed al vanaf het begin van zijn leven zijn eenzame gang, zelfs het geluk van een vader een moeder te hebben, was hem niet gegunt. Zijn vader Abdullah overleed reeds voor zijn geboorte en zijn moeder Amina toen hij nog een kind was.Gelukkig ontmoette hij later de eveneens eenzame weduwe Chadidja met wie hij zeer gelukkig is geweest en die hem vier dochters schonk. Ook twee zoons,die helaas jong stierven zodat hij ook zijn portie verdriet heeft gehad.Verdriet die vaak een mens groot maakt!

Een wonder heeft hij wél gewrocht. Het wonder dat één eenzame man miljoenen mensen alles deed geloven wat hij zei te hebben gehoord, gezien en meegemaakt en wat nu word doorverteld met een stortvloed van Hadith’s, van lieden die zeggen alles persoonlijk uit Mohammed’s mond te hebben gehoord. Het ene verhaal nog fantastischer dan het andere. Die verhalen werden na Mohammed’s dood, 632 jaar na Christus, met grote stelligheid door een lange reeks nakomelingen als waar doorverteld, zonder bewijs die de waarheid kon staven van alle handelingen, belevenissen, openbaringen en beweringen van die eenzame Mohammed. Vooral zijn verhalen over die, Hoeri’s, wonderschone eeuwig jong blijvende zwartogige paradijsvrouwen, gingen en gaan er nog steeds bij de moslimmannen in als zoete koek. Hier heeft hij een sterk punt! Zonder die seksuele versnaperingen zou hun geloof zeker danig bekoelen!

Maar die Hadiths vertellers kunnen mij nog meer vertellen. Als alles wat Mohammed gedaan en gezegd en beleefd zou hebben, werkelijk plaats gehad zou hebben, dan had Mohammed minstens tien levens gehad moeten hebben!

Steeds zeggen zij “De profeet heeft gezegd” Maar ik geloof niet al die verhalen. Het is mijn overtuiging dat het veel wellustige eigen fantasie is en om macht te verkrijgen over anderen. Ik geloof niet dat Mohammed, wrede leerstellingen heeft geleerd. Zoals de Jihad, het doden van ongelovigen, het stenigen van vrouwen en het afhakken van handen. Met de Jihad bedoelde hij een heilige oorlog voeren tegen kwade en slechte instinkten in eigen inborst. Hij zou het nu zeker niet eens zijn met die schurken van de Taliban. En met zelfmoordenaars, die uit wellustige verlangens naar 72 maagden in het paradijs, onschuldigen doden! Mohammed was anafalbeet.Hij declameerde de Sura’s of Openbaringen aan mensen die getraind waren teksten te onthouden. Mohammed predikte verdraagzaamheid en respect voor opvattingen van anderen Hij was begaan met de wezen en de armen en was voor meer rechten voor de vrouwen.
In de Koran zo als ik die bestudeerde staan vele waarheden.Waarheden die Mohammed met de kennis van die tijd niet kon weten. Slechts Een daarvan hier in bijzonder vermeld. De verklaring van het ontstaan van de BIG BANG, het ontstaan van het heelal. De moderne wetenschap weet nu na veel onderzoek dat alle materie saamgebald heeft gezeten tot het moment van de grote explosie en alles in niet te beschrijven geweld ontplofte en zo het heelal met alle uiteendrijvende sterrestelsels ontstond.
Maar ca. 600 jaar na Christus liet de ongeletterde Mohammed reeds optekenen in Sura 31 :30 :Zien zij, die ongelovig zijn dan niet, dat hemelen en aarde, een ineengedrongen massa waren” en in Sura 41 : 11 “Daarna heeft Hij (Allah) zich gericht tot de hemel die rook was, waarop Hij zeide tot hem en tot de aarde “Komt willig of onwillig.”
En zij gehoorzaamde en kwamen. Het begin van het uitdijend heelal!

Laten wij mild en met begrip trachten te oordelen over Mohammed en de Koran. Er staan vele ware en liefdevolle en oprechte leerstellingen in die oproepen het goede te betrachten zoals de salat en zakat, het doen van het wellevende en schenken van liefdesgaven. Het opvolgen daarvan en de naasteliefde zal de mens dichter tot Allah of God brengen en de beloning van Hem ontvangen die de rechtvaardigen wacht.

Maar ik geloof dat over de Islam dezelfde vloek is gekomen als over het Christendom. Bij beiden werden wrede , noodlottige, onware leerstellingen bijgevoegd, die nooit geleerd was!
Satan zag bij hen en andere oprechte godsdiensten kans het vuil van zijn valse leerstellingen en leugens te mengen.

Ik durf niet beweren dat er in veel Hadiths die na Mohammed zijn, verteld leugens zijn. Maar de verhalen over al die seksuele vreugden die de fanatieke zelfmoordenaars in het Paradijs te wachten staat (de vrouwen komen in het stuk niet voor!) neem ik met een korrel zout.Het doet mij denken aan het Wishful thinking van de Engelsman.Iets bedenken wat je graag wenst en dan maar hopen dat het uitkomt. Zo kan ik ook een Hadith verzinnen.Met groot leedvermaak! In een droom verscheen mij Mohammed en sprak ” Allah bemind niet wellustige moordenaars en is vertoornd op hen bereidt hen een ontzaglijke bestraffing. Zij zullen wél het Paradijs beërven, maar daarin eeuwig eunuch zijn!

(zie ook sura 4 95:93 waarin staat dat Allah hem vervloekt die met opzet doodt en dat hem een ontzaglijke bestraffing wacht”Eeuwig rond dartelen met maagden waar je niets mee kan beginnen, lijkt mij een ontzaglijke bestraffig!!!

Th.G.Baalman