De Heiland zei eens tot hen die zijn discipelen, zendelingen of apostelen zouden worden. “Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.” (Johannes 15:5.) De huidige discipel of zendeling van Christus die overweegt het evangelie met anderen te delen, zou er goed aan doen diep over deze gedachte na te denken. Een van de grootste zendelingen aller tijden, de apostel Paulus, wist de betekenis ervan. Hij schreef aan de Korintiërs. “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten maar God gaf de wasdom. Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.”

(1 Korintiërs 3:6-7.) De zendeling beseft hierin terdege dat hij van Christus afhankelijk is en van Hem zijn kracht moet ontvangen want zoals Christus zelf verklaarde: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6.)  Hierdoor beseft de zendeling dat hij nooit een ander tot de Vader kan brengen dan door Christus alleen.

Een zendeling zal dus altijd op Christus vertrouwen wanneer hij het herstelde evangelie met anderen wil delen. Hij weet dat dit het toonbeeld van nederigheid is. Hij weet dat hij slechts een dienstknecht is want hij is niet de oorzaak en ook niet de bron van het ontbranden van een getuigenis in een ander. Hij is alleen maar een werktuig waardoor de heilige Geest werkt en uitstraalt. Het is daarom noodzakelijk dat hij geschikt is voor zijn taak want hij moet in harmonie met de heilige Geest blijven zodat hij, wanneer hij leiding van de Heilige Geest ontvangt, deze op de ander kan overdragen. De onmiskenbare eigenschappen voor dit werk zijn nederigheid, ootmoed en ongeveinsde liefde.

Er bestaat en communicatiekracht die net zo echt en tastbaar is als elektriciteit. De mens heeft methoden uitgevonden om beelden en geluiden door de lucht te zenden om die ergens via een antenne weer op te vangen en nogmaals te laten horen en zien. De communicatie tussen geest en Heilige Geest kunt u hiermee vergelijken en het getuigenis dat daaruit voortkomt is altijd de waarheid. Er is namelijk een proces waardoor zuivere intelligentie kan worden overgebracht zodat de mens met zekerheid te weten kan komen dat die informatie aan geen enkele twijfel onderhevig is.

Brigham Young heeft over de Heilige Geest gezegd: “Indien, samen met het Boek van Mormon, alle talenten, tactiek, wijsheid en spitsvondigheid van de wereld naar mij waren gezonden en in meest verheven woorden getuigd hadden van de waarheid ervan en dat ze het durfden te wagen dit door de geleerdheid en wijsheid van de wereld te bewijzen dan zouden zij voor mij als rook zijn geweest die alleen opstijgt om in het niets te verdwijnen. Maar toen ik een man zag die niet welsprekend was of ‘zonder talent voor openbaar spreken’ kon zeggen: “Ik weet door de kracht van de Heilige Geest dat het Boek van Mormon waar is en dat Joseph Smith een waar profeet van de Heer is”  en zag dat de Heilige Geest van die man uitging en mijn verstand verlichte, was dát het ware licht, glorie en onsterfelijkheid voor mij en wist ik voor mezelf dat zijn getuigenis waar was. En met die Geest zullen zendelingen onderwijzen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.