Nephi, de eerste profeet en schrijver in het Boek van Mormon vermeldt: ‘Want mijn gehele oogmerk is de mensen ertoe te bewegen tot de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob te komen en te worden gered. Daarom schrijf ik niet de dingen die voor de wereld aangenaam zijn, maar wél de dingen die aangenaam zijn voor God en voor hen die niet van de wereld zijn. Daarom zal ik mijn nageslacht gebieden deze platen niet te vullen met dingen die voor de mensenkinderen niet van waarde zijn’. (1Nephi 6:4-6.)

Het Boek van Mormon brengt de mensen door twee belangrijke middelen tot Christus. Ten eerste, vertelt het op duidelijke wijze van Christus en zijn evangelie. Het getuigt van zijn goddelijkheid en van de noodzaak van een Verlosser en hoe belangrijk het voor ons is dat wij vertrouwen in Hem stellen. Het getuigt van de val en de verzoening van Jezus Christus en van de eerste beginselen van het evangelie, waartoe ook de noodzaak van een gebroken hart, een verslagen geest en geestelijke wedergeboorte behoren. Het verkondigt dat wij tot het einde moeten volharden in gerechtigheid en volgens de normen van een heilige moeten leven.

Ten tweede toont het Boek van Mormon ons de vijanden van Christus. Het beschaamt valse leerstellingen en legt twisten bij. (Zie 2 Nephi 3:12.) Het versterkt de hedendaagse nederige volgelingen van Christus tegen boze plannen, listen en leerstellingen van de duivel. Het voorbeeld van afvalligen in het Boek van Mormon komt overeen met de afvalligen van tegenwoordig. God gaf met zijn oneindige voorkennis het Boek van Mormon die vorm opdat wij de dwalingen kunnen zien en weten hoe wij de valse opvoedkundige, politieke, godsdienstige en filosofische begrippen van onze tijd kunnen bestrijden.

Er is een bekend gezegde: Wel in de wereld, maar niet ván de wereld. (Johannes 17:14-26.) Ons sterfelijk bestaan is nodig om het heilsplan in vervulling te laten gaan. Daarom moeten we in deze wereld leven, maar ook de wereldse invloeden weerstaan die altijd om ons heen zijn. Jezus heeft gezegd: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld’ (Johannes 18:36). Door die woorden ben ik meer over zijn koninkrijk gaan nadenken. Ik ben tot de slotsom gekomen dat we, als we ons door onderdompeling laten dopen door iemand met het juiste priesterschapsgezag en ervoor kiezen onze Heiland te volgen, zowel in zijn koninkrijk als van zijn koninkrijk zijn. Van Gods koninkrijk zijn, vereist dat we gehoor geven aan de aansporing van de Heiland: ‘Volgt Mij’ (2 Nephi 31:10).

De historische achtergrond van het te voorschijn komen van het Boek van Mormon is een getuige van Gods macht en van Satans pogingen om de publicatie ervan te verhinderen. Joseph Smith vertaalde dit boek met de hulp van de Heer, en er werden mannen geroepen om hiervan getuigenis te geven. Meer dan zestien miljoen heilige der laatste dagen over de gehele wereld hebben inmiddels een getuigenis over de waarachtigheid van dit boek. Dit getuigenis kan worden verkregen als men het leest, bestudeerd, in gebed gaat en nadenkt over de boodschap van dit grote boek en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.