Onze wereld is ziek. De mens die volmaakt is geschapen, in de gelijkenis van God, is ziek. Hij lijdt aan een slepende en steeds erger wordende uitzichtloze ziekte. Het soort mecaniciens en geneesheren die wij hiervoor nodig hebben, hebben meer geloof, wijsheid en liefde nodig dan de ‘sikkel en de hamer’, het kapitalisme, het ontleedmes en de microscoop en ‘wat al diens meer zij’. Ja de wereld geeft openlijk toe dat er veel onoplosbare problemen zijn terwijl ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ beginselen in haar leringen heeft die al die problemen  kunnen corrigeren en oplossen en dat het een geneesmiddel is wat alles kan genezen.

       Laat ik een paar van die problemen even aanstippen en dan noem ik in willekeurige volgorde; racisme, militarisme, oorlogen, verontreiniging, overbevolkte aarde, bomaan-slagen, communisme, materialisme, goddeloosheid, ontrouw, feminisme, echtscheidingen, verbroken gezinnen, onzedelijkheid, pornografie, gettogebieden, losbandigheid in het dagelijkse leven, oneerlijkheid op hoog en laag niveau, dronkenschap en alcoholverslaving, drugsgebruik in al zijn afschuwelijke vormen, moord – diefstal en andere misdaden, ontspoorde jeugd vandalisme en de verschillende manieren waarop al deze ongerechtigheden bedreven kunnen worden maakt deze lijst ongelofelijk lang.

     De mensen hebben eeuwenlang geprobeerd om dit  kwaad te genezen. In onze huidige tijd probeert men deze problemen op te lossen en deze misdaden te corrigeren door politie, gerechtshoven, gevangenissen, tuchthuizen, werkkampen, psychiaters en psychotherapeuten enz. Ze hebben aanvullende wetten gehad om de sabbatschending, vuiligheden, het hedonisme en onzedelijkheid te corrigeren en ik zeg gehad want heden ten dagen maalt niemand daar meer om. Ze hebben geprobeerd om met oorlogen, oorlogen te beëindigen. Ze hebben uitkeringen en giften geprobeerd voor het oplossen van honger en armoede in de wereld en wel in het bijzonder door middel van belastingen en het geven van subsidie. Ze hebben wetten, ambtenaren, gevangenissen en machtsystemen gebruikt voor het oplossen van problemen. Door de eeuwen heen blijkt dat het mensdom goedheid niet kan wettigen. Wél, indien al deze manieren om de problemen op te lossen niet helpen dan vragen wij: Welk systeem doet dat wel?

     Het is duidelijk dat de mens op aarde het antwoord niet heeft gevonden en dat het eerder erger aan het worden is waardoor nu de vraag gerechtvaardigd is: Zullen we nu de hedendaagse openbaringen uit de hemel proberen? De Heer heeft namelijk beloofd dat Hij de vensters van de hemel zal openen. Het geneesmiddel voor bijvoorbeeld armoede en honger is voor de meeste ogen diep verborgen maar is te vinden in het 58ste hoofdstuk van Jesaja en in het 3de hoofdstuk van Maleachi: Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis. En nu hoor ik stemmen die onbeschaamd, verbaasd en ongelovig vragen. ‘Hoe kan een tekst armoede en nood oplossen?’ en dan citeer ik verder:  beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. (Maleachi 3:10.) En dát is wat wij nodig hebben, dat dáár, waar echte armoede heerst in minder bevoordeelde landen zonder strijkstok de hemelen geopend worden en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus, Amen.