Vanaf het eerste bestaan van de mens kon het nodige geloof, voor de blije zekerheid van eeuwig leven en zaligheid, nimmer verkregen worden zonder de opoffering van alle aardse dingen. Het was alleen door dit offer, wat God verordend heeft, dat de mens zich in het eeuwige leven zou gaan verheugen. Indien  een mens in offerande alles opgeofferd heeft voor de waarheid, zodanig zelfs dat hij zijn eigen leven niet onthouden heeft en geloofd dat hij door God geroepen is dit offer te brengen omdat het de wil van God is die hij tracht te doen, zo weet hij, met de meeste zekerheid, dat God zijn offerande zal aannemen en onder zulke omstandigheden kan hij het nodige geloof verwerven om het eeuwige leven te verkrijgen.

Diegene dan die zo’n offer brengen kan, die zal ook het getuigenis bezitten dat zijn levenswandel in de ogen van God aangenaam is. En hij die zo’n getuigenis bezit zal geloof hebben dat hij het eeuwige celestiale leven zal verkrijgen en zal door dat geloof in staat gesteld zijn tot het einde toe te volharden en dat hij de kroon zal ontvangen die voor hem, die Jezus Christus liefheeft, is weggelegd. Doch degenen die het offer niet kunnen brengen kunnen zich ook niet in het geloof verheugen want zij zullen dit geloof niet hebben en zonder offerande ook niet krijgen. Daarom zullen zij het celestiale eeuwige leven niet verkrijgen want de openbaringen van God waarborgen aan hen de autoriteit niet, om zo te doen en zonder deze waarborg kan het geloof niet bestaan.

Opoffering betekend dus ‘het zonder iets te moeten doen’ of iets dat goed is of goed lijkt opgeven voor iets dat beter is. De zendelingen van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ zijn bereid zich dergelijke opofferingen te getroosten en zij geven waarlijk veel goede dingen op, zoals twee jaar van hun leven. In die periode zetten zij onderwijs, werk, geld verdienen, auto’s en sport, vakanties, dansen en hun hobby’s, zwemmen, vrienden, familieleven, en hun geliefden opzij om harder te werken dan de meesten van hen ooit in hun leven hebben gedaan.

Veel christenen hebben vrijwillig offers gebracht, gemotiveerd door hun geloof in Christus en het verlangen om Hem te dienen. Sommigen hebben besloten hun hele volwassen leven in dienst van de Meester door te brengen. Onder deze edele mensen bevinden zich zowel leden van de godsdienstige ordes van de katholieke kerk als zij die zich hun leven lang als christelijk zendeling voor de verschillende protestantse kerken hebben ingezet. Hun voorbeeld is uitdagend en inspirerend. Maar van de meeste gelovigen in Christus wordt niet verwacht dat zij hun hele leven aan godsdienstig werk wijden, noch zijn zij daartoe in staat.

Wij, als leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen’ hebben een verbintenis aangegaan van dat nieuwe en eeuwige verbond en beloofd dat wij de geboden Gods  zullen onderhouden in alle dingen die Hij ons zal gebieden. Dit is een eeuwigdurend verbond. Wij zullen nooit de dag zien in tijd of eeuwigheid, waarop het voor ons als kinderen van God niet een plicht maar wel een genoegen zal zijn de geboden Gods in de eindeloze eeuwen der eeuwigheid te gehoorzamen. Dit is het beginsel waarop wij contact houden met God, en in harmonie met zijn doeleinden blijven en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.