Nederig zocht Joseph Smith de Heer in gebed. Zijn geestogen waren geopend en de heerlijkheid des Heren omscheen hem. Het deed hem de lieflijke invloed van de macht der rechtvaardigheid voelen. Terwijl hij het visioen aanschouwde zei de engel: ‘Zie!’ Joseph aanschouwde de prins der duisternis (Satan) omgeven door zijn ontelbare stoet medewerkers in al hun duivelse woede. Terwijl de verschijning van het kwaad aan hem voorbij trok, zei de engel: ‘En dit wordt getoond, het goed en het kwaad, het heilige en het onreine, de heerlijkheids Gods en de macht der duisternis, opdat je in de toekomst de twee machten zult herkennen, en nimmer worden beïnvloed of overwonnen door de boze. Zie, alles wat naar het goede en tot goed doen leidt, is van God, en wat dat niet doet is van die boze. Hij is het die de harten van de mensen vult met kwaad, zodat zij in duisternis wandelen en God lasteren en van nu af aan kun je leren dat zijn wegen naar verwoesting leiden. Maar de weg der heiligheid is vrede en rust.’ (Joseph F. Smith, Essentials in Church History, blz. 50.)

Toen Joseph de gouden platen van Moroni ontving zei deze: ‘Nu is het verslag in je eigen handen en je bent slechts één man; daarom zul je waakzaam en getrouw moeten zijn met wat je is toevertrouwd anders word je overweldigd door slechte mannen want zij zullen alles in het werk stellen wat maar mogelijk is om de gouden platen van je weg te nemen en als je er niet voortdurend goed op let zullen ze er in slagen. Toen het in mijn handen was kon ik het beschermen en had geen mens de macht het weg te nemen maar nu draag ik het over aan jou. Wees voorzichtig en let op je levenswandel en je zult de macht hebben het te behouden tot de tijd daar is dat het vertaald zal worden. (Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, blz. 110.)

Vervolging en problemen omringden Joseph vanaf het moment dat hij de gouden platen van Moroni kreeg. De moeder van Joseph Smith vertelt wat er gebeurde toen Joseph de gouden platen ging halen die hij in een oude holle boomstam had verstopt: “Daar aangekomen, nam Joseph ze uit hun geheime bergplaats, wikkelde ze in zijn linnen kiel, nam ze onder de arm en ging op weg naar huis. Nadat hij een klein stukje had gelopen dacht hij dat het veiliger zou zijn de weg te verlaten en verder te gaan door de bossen. Enige tijd nadat hij van de weg was afgeweken kwam hij bij een stel omgewaaide bomen. Hij sprong over een stam en op dat moment sprong er een man achter vandaan die hem een flinke klap met een geweer gaf. Joseph draaide zich om en sloeg hem neer en rende zo hard als hij kon weg. Ongeveer een driekwart kilometer verder werd hij op de zelfde manier als ervoor aangevallen. Hij sloeg ook deze man neer en rende verder en voordat hij het huis bereikte werd hij voor de derde keer aangevallen. Terwijl hij deze laatste man sloeg ontwrichte hij zijn duim. Hij bemerkte het echter niet totdat hij in het gezicht van zijn huis was gekomen. Hij wierp zich neer in de hoek van de heg om weer wat op adem te komen en zodra hij ertoe in staat was kwam hij overeind en liep naar het huis. Van angst en door de vermoeidheid van het harde lopen was hij nog niet in staat een woord uit te brengen”. (Smith, History of Joseph Smith, blz. 108.)

Vanaf het moment dat Joseph de platen ontving is zijn leven nooit meer hetzelfde geweest en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.