Het Boek van Mormon blijkt zonder enig wetenschappelijk vooronderzoek in ongeveer 63 werkdagen vertaald te zijn geworden en ondanks dat bevat het, compleet met opmerkelijke profetieën zoals de ontdekking van de Nieuwe Wereld door Columbus, een nuchter en realistisch, historisch verhaal.

Het Boek van Mormon past in: wat we van de vroegere wereld weten. Het verslag over Jeruzalem net vóór de Babylonische gevangenschap wint, naarmate er meer onderzoek gedaan wordt, aan geloofwaardigheid. Bijvoorbeeld: Lehi had een vrouw die de naam Sariah droeg, een naam die voorheen “buiten het Boek van Mormon” onbekend was. Deze naam is door onderzoek nu ook aangetroffen op oude, Joodse documenten uit Egypte. Zo blijkt het ook met de naam Nephi te wezen. Er staat in het Boek van Mormon dat Nephi Laban doodde en ook dat God dit rechtvaardigde. Door onderzoek blijkt dat deze episode uit het Boek van Mormon beschouwd kan worden als een Goddelijke instructie die wel vaker in die tijd voorkwam.

Joseph Smith kan nooit op de hoogte zijn geweest van de symboliek van het Midden-Oosten waarvan de beelden in het visioen van Nephi diep geworteld zijn. De voorspellingen zijn opvallend erg nauwkeurig en precies. Dat kunnen wij zien aan de tekst 1 Nephi 13:12: En ik keek en zag een man onder de andere volken, die door de vele wateren van het nageslacht van mijn broeders was gescheiden; en ik zag de Geest Gods, en dat Hij neerdaalde en op de man inwerkte; en hij ging uit op de vele wateren, ja, naar het nageslacht van mijn broeders dat zich in het beloofde land bevond.” Heel veel mensen hebben het inzicht dat deze tekst over Christoffel Columbus gaat en door de publicatie van ‘Columbus Book of Prophecies’ kunnen wij zien hoe nauwkeurig de beschrijving in het Boek van Mormon is.

Toen Columbus eind 1500 terugkeerde naar Europa eindigde zijn derde reis in ketens. Dat hij als bestuurder volledig was mislukt was voor hemzelf ook wel duidelijk. In zijn correspondentie noemde hij zich een soldaat en een man van God, die afstand nam van wereldse zaken. Op 16 december 1500 maakte hij een dramatische entree bij het Spaanse koningspaar. Gekleed in een franciscaner pij droeg hij nog steeds met opzet zijn ketenen. Het koningspaar had clementie met hem, hij mocht zijn titels en zijn aanspraken op een deel van de inkomsten van Hispaniola, een eiland in de Caribische Zee, behouden maar verloor wel de zeggenschap over het eiland.

Om zijn acties te rechtvaardigen en zijn rechten te beschermen begon hij ‘Bijbelse teksten’ en ‘geschriften van oude kerkvaders’ te bestuderen. Zo schreef hij op een middeleeuwse theologie een manuscript dat bekend staat als ‘Het boek van profetieën’. Hierin zien we hoe nauwkeurig de beschrijving in het Boek van Mormon is. Hij zegt dat hij door de Heilige Geest geleid werd en dat hij niet alleen maar graag het christendom wilde verspreiden, maar ook Bijbelse profetieën in vervulling wilde laten gaan. Tot zijn favoriete teksten behoorde Johannes 10:16: “Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.” Die andere schapen waren de Nephieten en de Lamanieten uit het Boek van Mormon.

Verder noemde hij de teksten van Jesaja over de mensen op de ‘eilanden der zee’. (Vers 24:15.) Dat zijn de teksten die ook op de mensen in het Boek van Mormon slaan. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Stem op deze column!