Van de ongunstige invloeden die van de homoseksualiteit uitgaan op de samenleving, is geen enkele van groter betekenis dan de uitwerking hiervan op het huwelijks en gezinsleven. De normale, van God gegeven seksuele verhouding is de levenverwekkende daad tussen man en vrouw in de eerbare echtverbintenis. Welke plaats wordt er door de homoseksualiteit ingenomen? Deze is kennelijk in zoverre in strijd met Gods bedoeling, dat het een ontkenning is van Zijn eerste en grote gebod om “te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen”. Als deze afschuwelijke gewoonte algemeen zou worden gevolgd, zou de aarde daardoor in één enkele generatie zijn ontvolkt. Hierdoor zou Gods grote werk ten behoeve van Zijn geestkinderen in zoverre worden teniet gedaan dat talloze onbelichaamde geesten in het hemelrijk niet in de gelegenheid zouden worden gesteld een sterfelijke proeftijd door te maken. Dan zou aan allen die deel zouden hebben aan deze praktijken het eeuwige leven worden ontzegd, dat God ons allen ter beschikking wil stellen.

In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ is op grond van de ernst van deze zonde er voor het onbekeerlijken lid een zware straf aan verbonden. Meestal beseft de overtreder dat op zonden als onwelvoeglijk vrijen, overspel, ontucht en daarmee vergelijkbare wandaden de straf van onder- censuurstelling of excommunicatie staat, zeker als men zich niet genoegzaam hiervan bekeert. Soms verkeerd de overtreder nog in de veronderstelling dat hij niet in overtreding is omdat hij zijn handeling niet met iemand van een andere sekse heeft gepleegd. Het zij derhalve nog eens duidelijk vermeld; de ernst van de zonde der homoseksualiteit is gelijk aan of zelfs nog groter dan die van ontucht of overspel en de Kerk des Heren zal even grif overgaan tot onder- censuurstelling of excommunicatie van een onbekeerlijke praktiserende homoseksueel als van een onbekeerlijke ontuchtige of overspelige.

Na een beschouwing te hebben gewijd aan de kwade kanten, de bedenkelijkheid en het algemeen voorkomen van het kwaad der homoseksualiteit, is het heerlijk te mogen bedenken dat het geneselijk en vergefelijk is. De Here heeft beloofd dat alle zonden vergeven kunnen worden behalve bepaalde met name genoemde maar dit euvel is daar niet bij vermeld. Het is dus wel vergefelijk als men er volstrekt van afziet en de bekering oprecht en volkomen is. Als je je leven in handen van de Heer legt is het beslist te overwinnen. Er zijn immers gelukkige mensen die eenmaal in de greep van dit kwaad waren, maar sindsdien hun leven volslagen veranderd hebben. Velen zijn verkeerd ingelicht en menen dat zij in dit opzicht machteloos zijn en niet verantwoordelijk zijn voor deze neiging, omdat “God ze zo heeft geschapen”. Dit is even onwaar als alle andere duivelse leugens die door satan zijn verzonnen. Het is een godslastering. De mens is naar Gods beeld geschapen. Is de verdorven mens van mening dat God ook zo is? Het verschil tussen de goddeloze en de rechtvaardige bestaat in de regel hierin dat de een voor de verleiding is bezweken en de ander er weerstand aan geboden heeft. Als men steeds blijft toegeven kan men tenslotte ook het punt bereiken vanwaar geen terugkeer meer mogelijk is. De Geest zal niet altijd met de mens blijven redetwisten en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.