In het boek Openbaringen wordt een verwijzing van betekenis gevonden over een oorlog in de hemel. (Openbaring 12:7-12) Dat is niet alleen van grote betekenis maar lijkt op het eerste gezicht een tegenstrijdigheid want wij denken aan de hemel als een celestiale woonplaats van gelukzaligheid, als een situatie waarin het onmogelijk is dat er oorlog of twist zou kunnen bestaan. Deze tekst is van grote betekenis omdat het lijkt alsof ze keuzevrijheid in de geestenwereld te kennen geeft. In de ‘Parel van Grote Waarde’ lezen wij dit verslag:

     En Ik, de Here God, sprak tot Mozes, zeggende: Die Satan, wie gij bevolen hebt in de naam van mijn Eniggeborene, is dezelfde die was vanaf het begin; en hij kwam voor mijn aangezicht, zeggende: Zie, hier ben ik, zend mij, ik zal uw zoon zijn en ik zal het gehele mensdom verlossen, zodat niet één ziel verloren zal gaan, en voorzeker zal ik het doen; daarom, geef mij uw eer. Maar zie, mijn geliefde Zoon, die mijn Geliefde en Uitverkorene is geweest vanaf het begin, zeide tot Mij: Vader, uw wil geschiede en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig! Welnu, omdat Satan tegen Mij opstond en trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen, die Ik, de Here God, hen had gegeven, en ook omdat Ik hem mijn eigen macht moest geven, liet Ik hem door de macht van mijn Eniggeborene neerwerpen; en hij werd Satan, ja, namelijk de duivel, de vader van alle leugen, om de mensen te misleiden en te verblinden en om hen gevankelijk weg te voeren naar zijn wil, ja, allen die weigerden naar mijn stem te luisteren. (Mozes 4:1-4.)

     Er zullen u in die verzen twee dingen zijn opgevallen. Het eerste wat opvalt is dat Satan besloten had de vrije wil van de mens teniet te doen terwijl de vrije wil een gave van God is want het is een gedeelte van zijn goddelijkheid en het tweede punt wat opvalt is dat Satan God wilde verdringen want hij zegt in Mozes 4:1  daarom, geef mij uw eer.

     Sinds die tijd strijd Satan en zijn volgelingen tegen alle wijsheid die door de eeuwen heen door ondervinding tot de mens is gekomen. Hij tracht de fundamenten waarop de maatschappij, regering en godsdienst zijn gegrondvest omver te werpen en te vernietigen. De theorieën en gewoonten die hij de mens nu tracht te laten aannemen hield hij ook op verleidelijke wijze hun ouders voor, opdat zij het zouden beproeven en accepteren, doch zij schoven die opzij omdat ze bemerkten dat ze ongezond, onpraktisch en verderfelijk waren. Zijn plannen zijn de vrijheid te vernietigen zowel economisch, politiek en godsdienstig en in plaats daarvan de grootste en meest verspreide en de meest volledige tirannie (Islam?) te vestigen die de mens ooit heeft onderdrukt. Zijn vermomming is zo volmaakt dat velen hem, of zijn methoden niet herkennen. Er is geen misdaad die hij niet zou bedrijven, geen verleiding die hij niet in het leven zal roepen, geen plaag die hij niet zou zenden, geen hart dat hij niet zou breken, geen leven dat hij niet zou nemen, geen ziel die hij niet zou vernietigen. Hij komt als een dief in de nacht. Hij is een wolf in schaapskleren. Zonder dat ze er erg in hebben worden mensen naar beneden gevoerd, langs paden die alleen naar verwoesting leiden.

     Satan had nimmer tevoren zo’n vaste greep op de mens dan nu het geval is en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.