Ik geniet van de heerlijke geest die van het Boek van Mormon uitgaat. Ik weet dat het in de handen van een zendeling van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ een van de grootste zendingswerktuigen is die hij maar kan hebben. Ik geloof dat iedereen dat boek kan lezen en dat de Heer hen door zijn Geest zal openbaren dat het boek waar is mits het gelezen wordt met een vragend gebed in het hart. Dat gebed is uiteraard aan God maar dan wel in de naam van Jezus Christus en dan zal de heilige Geest in het hart getuigen dat het boek van God is en God heeft dit in miljoenen gevallen gedaan. Ik weet zeker dat geen mens bijvoorbeeld Alma hoofdstuk 36 kan lezen, zonder dat dit indruk op hem of haar zal maken, waarin Alma getuigt aan Helaman van zijn bekering na het zien van een engel, dat hij leed de pijnen van een verdoemde ziel waarop hij de naam van Jezus aanriep en uit God werd geboren waarbij zoete vreugde zijn ziel vervulde, dat hij menigten engelen zag die God loofden en dat vele bekeerlingen hetzelfde hebben gesmaakt en gezien als hij heeft gesmaakt en gezien. En eigenlijk is dat het geval met alle hoofdstukken in het Boek van Mormon.

     Het Boek van Mormon moet worden gebruikt als een banier en ook om de beloften indachtig te zijn die Ik u, Nephi, en ook uw vader heb gedaan, dat Ik uw nageslacht indachtig zal zijn; en dat de woorden van uw nageslacht uit mijn mond tot uw nageslacht zullen voortgaan; en mijn woorden zullen voort sissen tot aan de einden der aarde, tot een standaard voor mijn volk, dat van het huis Israëls is; (2Nephi 29:2.) De leden van de kerk en in het bijzonder de zendelingen moeten de ‘voordsissers’ of de vertellers en getuigen ‘tot het einde der aarde zijn’.

     Het Boek van Mormon is de geweldige vinder van het gouden contact. Daarom schrijf ik niet de dingen die voor de wereld aangenaam zijn, maar wél de dingen die aangenaam zijn voor God en voor hen die niet van de wereld zijn.(1Nephi 6:5) en daarom hebben zij die wereldsgezind zijn er geen belangstelling voor waardoor het boek werkt als een geweldige zeef.

     De Heer heeft een wondervolle getuige gegeven dat het werk van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ van God afkomstig is. Het Boek van Mormon is het werktuig om de gelovige mens tot kennis van de waarachtigheid van de herstelling te brengen. Wanneer leden van de kerk de boodschap van de herstelling aan de mensen presenteren hoeven zij niet bezorgd te zijn als zij niet alle tegenwerpingen tegen de herstelling kunnen beantwoorden. Het gaat namelijk om de gelovige mens want als die eenmaal een getuigenis van het boek verwerven zullen zij ook gaan geloven in Joseph Smith en in de hedendaagse openbaringen.  

      Overeenkomstig de bijbelse wet ‘op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan’ (2 Korintiërs 13:1), getuigen het Boek van Mormon en de Bijbel allebei van Jezus Christus en bevatten ze de beginselen van zijn evangelie. ‘Schriftuurlijke getuigen bekrachtigen elkaar. Dat denkbeeld is lang geleden uitgelegd door een profeet, die schreef dat het Boek van Mormon is “geschreven met de bedoeling dat gij de Bijbel zult geloven”. (Zie Mormon 7:8-9.) Beide boeken verwijzen naar elkaar en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.