Ik hoop dat ‘heiligen der laatste dagen’ getrouw en oprecht zullen zijn tegenover het heilige vertrouwen dat aan hen geschonken is om het koninkrijk van onze hemelse Vader op te bouwen. Deze inspanning zal niet zonder verdriet en terugslag zijn want zij kunnen tegenstand verwachten zowel vastberaden als geraffineerd. Ja, als het werk vooruitgang maakt kunnen zij van de tegenstander grote weerstand ertegen verwachten.

     Vooral de zendelingen schijnen het doelwit van Satan te zijn. Zo’n jong mens gaat immers twee jaar lang uitsluitend dienst doen om mensen van dwaling tot de waarheid te bekeren, om hen te leren de dienst van Lucifer te verlaten en de Heer te dienen, om hen uit het duister, waarin zij het kwetsbaarst zijn, te brengen tot het licht, waarin zij een zekere mate van bescherming vinden en waar nieuwe krachten tot ontplooiing kunnen komen. Satan stelt bijzonder veel belangstelling in allen die op een dergelijk gebied werkzaam zijn. (Spencer W. Kimball, ‘Het Wonder der Vergeving’ blz. 185.)

     Ik ben ervan overtuigd dat er grote kwade machten aan het werk zijn die het op zich hebben genomen het werk van onze hemelse Vader in de war te schoppen. Ik geloof dat geen enkele jonge man of jonge vrouw in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ zich daarin mag laten misleiden want het is de onverbiddelijke werkelijkheid. De machten die zich opstellen tegenover de machten van het priesterschap zijn even werkelijk als wanneer zij het met eigen handen konden voelen of met hun eigen ogen zouden kunnen zien. Zij trachten de uitbreiding van Gods plannen hier in Europa en in de wereld te verhinderen en te voorkomen.

     In het enthousiasme voor het zendingswerk probeert de zendeling weleens al te sterk de mensen te overreden en het kan zijn dat hij de overwinning behaalt maar het kan ook zijn dat hij de ziel van een vriend verliest. De Heer heeft hen hiervoor gewaarschuwd: Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen. (Matteüs 5:25 zie ook 3 Nephi 12:25.) Het ligt voor de hand dat zij graag hun eigen mening rechtvaardigen maar God waarschuwde: En over leerstukken  zult gij niet spreken, maar gij zult bekering en geloof in de Heiland verkondigen, en vergeving van zonden door de doop, en door vuur, ja, de Heilige Geest. (LV 19:31.)

     Ik wil graag over deze heilige Geest iets zeggen want Hij is onze voorspraak. Hij spreekt vóór iets en niet ertegen. Doch de leer van Satan is negatief. Hij zegt: ‘Geloof het niet!’ Zijn leer is negatief en verbrokkelend. Hij vernietigd en bouwt niet! Hoe anders is de leer van Christus namelijk eenvoudig, positief en opbouwend.

     Wanneer iemand iets zegt kunt u onmiddellijk herkennen met welke geest hij spreekt. Indien iemand iets boosaardigs tegen een ander zegt kunt u zijn geest onmiddellijk herkennen want in zo’n geval spreekt hij met de geest van de duivel en niet met de Geest van God. Het kan zeer pijnlijk zijn voor God wanneer Hij ziet dat zijn kinderen door de banden der zonde gebonden zijn. God haat de zonde maar zijn kinderen niet en zo behoort een ‘heilige der laatste dagen’ ook te zijn en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.