Paulus probeerde de Romeinse heiligen sterk te maken tegen de Judaïsten die beweerden dat gehoorzaamheid aan de wet van Mozes het middel tot zaligheid was. Dit verklaart de grote nadruk die hij legt op de genade van Christus. Als Paulus de kans had gehad om aan hedendaagse heiligen te schrijven die geconfronteerd worden met de leringen dat de zaligheid alleen door genade kan worden verworven, dan zou hij naar alle waarschijnlijkheid heel sterk de nadruk leggen op de noodzaak van persoonlijke rechtvaardiging.

U zult zich misschien afvragen wat Paulus met rechtvaardiging bedoelde. Het antwoord is dat in de tijd van Paulus, als ook heden ten dagen, deze uitdrukking de betekenis heeft “van blaam gezuiverd” of “rechtvaardig gemaakt worden”. Daarnaast had het heel sterk te maken met het idee van “een juiste verhouding”. Gerechtvaardigd worden betekend dus teruggebracht worden tot de juiste relatie met een persoon die u beledigd had omdat u iets verkeerd had gedaan. Als ik dus gerechtvaardigd wordt dan word ik teruggebracht tot de juiste relatie met God.

Wanneer we zondigen, vervreemden we onszelf van God, we snijden onszelf af van de relatie die wij met Hem hadden. Dat komt omdat Hij een volmaakt rechtvaardig en heilig Wezen is. Niets dat onrein is kan in zijn tegenwoordigheid verblijven. Wanneer we zondigen, worden we, wat de Schriften noemen “de natuurlijke mens”. De natuurlijke mens is een vijand van God. (Mosiah 3:19.) wanneer we rechtvaardig gemaakt worden, of met andere woorden gerechtvaardigd worden, kunnen we in zijn tegenwoordigheid terugkomen, met Hem verzoend worden en dus onze oorspronkelijke relatie met Hem weer opnemen.

Rechtvaardig gemaakt worden en de relatie met God weer opnemen zonder werkelijk rechtvaardig te zijn is niet mogelijk. De wet der rechtvaardiging betekent dat “alle verbonden, overeenkomsten, verbintenissen, verplichtingen, eden, geloften, betrekkingen, verenigingen of beloften enz. (LV 132:7, waaraan de mensen zich moeten houden om zalig en verhoogd te worden in gerechtigheid moeten “worden gesloten, aangegaan en verzegeld”, zodat de heilige Geest de kandidaat voor de zaligheid kan rechtvaardigen, dat wil zeggen “in aanmerking kan laten komen”, op grond van hetgeen hij gedaan heeft. (1 Nephi 16:2, Jacob 2:13-14, Alma 41:15, LV 98, LV 132:1, 62.) Een handeling die door de Geest gerechtvaardigd wordt is een handeling die door de heilige Geest der belofte wordt verzegeld, of met andere woorden, door de heilige Geest goedgekeurd en bekrachtigd wordt. Deze wet van rechtvaardiging is de voorziening die de Heer in het evangelie heeft aangebracht om ervoor te zorgen dat geen enkele onrechtvaardige handeling bindend zal zijn op aarde en in de hemel, en dat geen mens zijn positie in het hiernamaals kan verbeteren of zijn heerlijkheid aldaar kan vergroten door een onverdiende zegen te verwerven.

Je moet niet denken dat je op de een of andere manier door je eigen gehoorzaamheid jezelf zalig kan maken. Slechts een persoon werd gerechtvaardigd door zijn werken en dat was Christus. De rest van ons moet teruggebracht worden tot de juiste relatie met God, door geloof in Jezus Christus en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.