Hier is een belangrijk punt in de leerstellingen van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ die overeenstemt met wat Mozes leerde, die vertelt hoe God ….. aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. (Deuteronomium 32:8.) De leerstellige consequentie van deze tekst is duidelijk: “Indien de Here vóór de naties de bepalingen van hun woning heeft gemaakt, dan moeten er toch geesten zijn gekozen om die naties te vormen”. (Smith, “De weg naar volmaking”, blz. 53.) President Harold B. Lee heeft bovendien gezegd: “…. Mag ik een ieder van u weer de vraag stellen: ’Wie zijt gij’? Gij zijt allen zonen en dochteren van God. Uw geest werd geschapen en leefde als zelfstandig denkend wezen voordat de wereld er was. U bent gezegend dat u, vanwege uw gehoorzaamheid aan bepaalde geboden in dat voorbestaan, een stoffelijk lichaam hebt. U bent nu in een bepaald gezin geboren en maakt deel uit van een bepaalde natie dit als beloning voor het soort leven dat u leidde voordat u hier kwam. U kwam op een tijdstip van de geschiedenis in de wereld waar u onderwezen wordt zoals Paulus de mensen in Athene onderwees en de Heer aan Mozes openbaarde en dit werd gedaan door de getrouwheid van elk van hen die leefden voordat deze wereld werd geschapen”. (CR van oktober 1973, blz. 7.)

Alle ‘heiligen der laatste dagen’ zijn “uitverkoren werktuigen”, een volk, aan wie waarheden en voorrechten zijn toevertrouwd, waaraan veel mensen op deze wereld dringend behoefte hebben. Er zijn tevens nog heel veel mensen nodig, die bereid zijn alles te doen wat nodig is om de kinderen van onze hemelse Vader van deze zegeningen deelgenoot te maken. De ‘heiligen der laatste dagen’ hoeven niet te wachten tot dat de kerk daar een formele oproep voor doet want zij kunnen hier altijd aan beginnen want de oproep om ons licht met anderen te delen is reeds uitgegaan en er is de verzekering gegeven dat we in deze belangrijkste van alle werken zullen slagen. Wat fijn dat we verspreid over de hele wereld inmiddels ruim vijftien miljoen leden hebben en de sterks groeiende kerk zijn.

Wij bezitten de volheid van het herstelde evangelie, kennis van alle waarheden, leerstellingen en beginselen die nodig zijn om iemand op de zaligheid van de verhoging voor te bereiden en de spirit om dat naar iedereen uit te dragen.

Indien ‘Heiligen der laatste dagen’ hun bekwaamheden om te onderwijzen ontoereikend vinden, moeten zij voor ogen houden dat zij, wanneer zij de juiste motivatie hebben, rustig een beroep op de heilige Geest kunnen doen om de waarachtigheid van hun getuigenis aan de zielen van hen die zij onderrichten, duidelijk te maken.

Zij werken onder de leiding van het priesterschap, dat betekent dat die handelingen die zij verrichten in gerechtigheid door onze Vader in de hemel zullen worden aanvaard en erkend.

De verzekering die aan Paulus werd gegeven (Handelingen 18:10) lijkt veel op wat ons beloofd is, dat ons werk en onze opoffering niet tevergeefs zal zijn, want er zijn velen die slechts wachten op ons getuigenis om de waarheid te aanvaarden en om zich bij de groep heiligen te voegen en dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.