Het leven is als een door God gegeven tapijtwerk met draden die van ver bijeenkomen om de ingewikkelde patronen te vormen die ons hoop en rust geven. Lang geleden werden in dat veel betere land, waar wij bij onze hemelse Vader waren, vriendschappen gesloten en door de ontelbare eeuwen heen van het oneindig bestaan opgebouwd en in deze vriendschappen werden hechte banden van liefde, trouw en wederzijdse hulp gesmeed die – daar ze in de eeuwigheid tot stand kwamen en ontwikkeld werden – voor altijd eeuwig, onveranderlijk en eeuwigdurend zullen zijn. U en ik zijn daar een deel van want wij waren daar.

En allen zijn gekomen, elk met een stelsel van goddelijke afspraken die in zijn of haar onsterfelijke ziel zijn ingeprent, afspraken die heel het verblijf in deze wereld hun invloed zullen doen gelden. Zij fluisteren van vriendschappen die lang geleden werden gesmeed en van banden en betrekkingen en verbintenissen die de dood nooit zal verbreken.

In de openbaring van de Heer tot Abraham, die men vindt in Abraham 3:22-26, vinden wij deze grote waarheid geopenbaard: De Heer nu had mij, Abraham, de intelligenties  getoond die waren georganiseerd eer de wereld was; en onder al dezen waren er velen van de edelen en groten; en God zag deze zielen, dat zij goed waren; en Hij stond te midden van hen en Hij zeide: Dezen zal Ik tot mijn heersers maken; want Hij stond te midden van hen die geesten waren, en Hij zag dat zij goed waren; en Hij zeide tot mij: Abraham, gij zijt een van hen; gij waart gekozen eer gij geboren waart. En er stond Een  in hun midden die gelijk God was, en Hij zeide tot hen die bij Hem waren: Wij zullen naar beneden gaan, want er is ruimte daar, en wij zullen van deze stoffen nemen en wij zullen een aarde maken waarop dezen kunnen wonen; en wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook zal gebieden; en aan hen die hun eerste staat behouden, zal worden toegevoegd; en zij die hun eerste staat niet behouden, zullen geen heerlijkheid hebben in hetzelfde koninkrijk met hen die hun eerste staat behouden; en zij die hun tweede staat behouden, op hun hoofd zal heerlijkheid  worden toegevoegd voor eeuwig en altijd.

Nu vraag ik mij af, hoe de wereld uitspraken verklaart, zoals bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van 1 Kolossenzen, waar ons verteld wordt, dat Jezus de eerstgeborene is van alle schepselen. Wij weten uit de Boeken van het Nieuwe Testament hoe hij geboren werd uit Maria. Velen waren vóór hem geboren op deze aarde. Hij kwam in het midden des tijds. Het kan dus geen betrekking hebben op de lichamelijke geboorte. Het slaat op een andere geboorte en wat anders kan het zijn dan de geestelijke geboorte? Was er een geestelijke geboorte? Ja natuurlijk. Dit verklaart waarom ik onderdanig ben aan de Vader der Geesten. Aardse dingen zijn een afspiegeling der hemelse. Ons is geboden onze aardse ouders te gehoorzamen en zodoende leren wij de les der gehoorzaamheid en zullen wij duidelijk het belang inzien om ook onze hemelse Ouders te gehoorzamen, daar wij weten dat wij niet alleen een hemelse Vader, maar ook een hemelse Moeder hebben en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen