Gezinnen zijn voortdurend in gevaar, want het kwaad komt van alle kanten op ons af. Hoewel het onze voornaamste taak is om naar licht en waarheid te streven, doen we er verstandig aan ons huis te verduisteren tegen de dodelijke geestelijke bommen die onze geestelijke groei en ontwikkeling ondermijnen. Vooral pornografie is een massavernietigingswapen in moreel opzicht en speelt een grote rol in de erosie van zedelijke normen en waarden.

Sommige tv-programma’s en internetpagina’s zijn even dodelijk. De machten van het kwaad nemen licht en hoop weg uit de wereld. De morele verwording neemt toe. Als we het kwaad niet uit ons gezin en ons leven bannen, hoeven we ons niet te verwonderen als vernietigende morele explosies de vrede van een rechtschapen levenswijze uiteen doen spatten. Wij hebben de verantwoordelijkheid om wel in de wereld, maar niet van de wereld te zijn.

Of wij op ons werk zijn, aan het spelen, op school of onze geestelijke behoeften verzorgen, ons goede voorbeeld zal altijd de mensen in onze omgeving beïnvloeden. Wij mogen ons nooit schamen voor het herstelde evangelie van Christus of voor ons lidmaatschap van zijn kerk. Wij behoren onbevreesd de waarheid te verdedigen en de bespotting te verdragen die wij soms moeten ondergaan. Ook hierin kunnen wij een voorbeeld zijn. Laten wij de woorden van de Heiland indachtig zijn: “Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. “ (Matteüs 5:10-12.)

Wij worden heden ten dage geconfronteerd met nieuwe bedreigingen, nieuwe uitdagingen, nieuwe communicatiemethodes, en grotere kansen dan ooit tevoren om een baken te zijn op een heuvel. Laten wij ook de vermaning van de Heiland in de Bergrede indachtig zijn: “Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verboren blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matteüs 5:14-16.)

Onze bedeling is als een tijdperk van overvloed en twijfel. Eenvoudig geloof in de macht en het gezag van God wordt niet alleen in twijfel getrokken, het wordt ook geminacht. Hoe kunnen wij in die omstandigheden normen en waarden propageren die de ongelovigen en onverschilligen zullen aanspreken en de neerwaartse spiraal ombuigen?

Dat is een uitermate belangrijke vraag. Denk maar aan de profeet Mormon en zijn zielenleed toen hij zei: “Hoe hebt gij die Jezus, die met open armen klaarstond om u te ontvangen, kunnen verwerpen!” (Zie Mormon 6:17.) Mormons zielenleed was gerechtvaardigd, en zijn zoon Moroni bleef achter om “het droeve verhaal van de vernietiging van zijn volk op te schrijven”. (Zie Mormon 8:3.)

Het morele fundament van onze leer kan een lichtbaken voor de wereld zijn en een verbindende kracht voor zowel normen en waarden als geloof in Jezus Christus. We moeten onze gezinnen beschermen en samen met alle welmenende mensen vechten voor licht, hoop en goede zeden in onze samenleving. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.