Paulus beschrijft in Filippenzen de Geest van Jezus Christus: “Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus Christus, (Filippenzen 1:19.) Nu is de vraag. Wat is de Geest van Jezus Christus? In de Leer en Verbonden vinden wij het antwoord: “En de Geest geeft licht aan ieder mens die in de wereld komt; en de Geest verlicht ieder mens ter wereld die luistert naar de stem van de Geest. En een ieder die luistert naar de stem van de Geest, komt tot God, ja, de Vader”. (LV 84:46-47.)

Ook het Boek van Mormon spreekt duidelijke taal: “Want zie, de Geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden; welnu, ik toon u de wijze van oordelen; want alles wat uitnodigt om goed te doen en overreedt om in Christus te geloven, wordt door de macht en gave van Christus uitgezonden; daarom kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van God is. Maar alles wat de mens overreedt om kwaad te doen en niet in Christus te geloven en Hem te verloochenen en God niet te dienen, daarvan kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van de duivel is; want op die wijze gaat de duivel te werk, want hij overreedt geen enkel mens om goed te doen, neen, niet één; en zijn engelen evenmin; en evenmin zij die zich aan hem onderwerpen”. (Moroni 7:16-17.)

In Filippenzen 2:2-5 heeft Paulus het over de gelijkheid en aard van de Vader en de Zoon. Waarin is onze Heer dan gelijk aan zijn God en onze God? Is het niet zo dat Jezus, nu zelf gekroond met de verhoging, van de Vader alle kennis, alle waarheid, alle wijsheid en alle macht ontvangen heeft? Is het niet eveneens zo dat alle zonen van God als medeerfgenamen van Christus, alles wat de Vader heeft, zullen ontvangen? (LV 76:54-60, 84:38, 132:20.) Het is toch zo dat zij, die als zijn zonen zijn aangenomen, doordat zij in de voetsporen van de Vader treden, hun eigen verhoging kunnen verwerven?

In Filippenzen 2:12 spreekt Paulus over ‘uw behoudenis bewerken met vreze en beven’. Een opmerkelijke leerstelling in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ is, dat elke persoon de verantwoordelijkheid heeft zijn eigen zaligheid te bewerkstelligen en zaligheid is een proces van geleidelijke ontwikkeling. De kerk aanvaardt de leerstelling niet dat hiervoor alleen maar een geloof in Jezus nodig is dat alleen met de mond beleden wordt. Een mens kan zeggen dat hij gelooft maar indien hij niets doet om dat geloof tot een voortstuwende kracht te maken, van waaruit hij dingen kan doen en de groei van de ziel tot stand kan brengen, zal zijn belijdenis hem van geen nut zijn.

‘Uw behoudenis bewerken’ is een aansporing om aan de hand van daden en weldoordachte gehoorzame inspanning de oprechtheid van dat geloof te bewijzen. Wij moeten dat echter doen in het besef dat ‘het volkomen op zichzelf vertrouwen’ kan leiden tot trots en zwakheid die op hun beurt weer tot mislukking kunnen leiden. Met ‘vreze en beven’ moeten we de kracht en genade van God zoeken zodat wij inspiratie kunnen ontvangen en de uiteindelijke overwinning kunnen verwerven. Wanneer wij onze zaligheid willen bewerkstelligen kunnen wij niet met de armen over elkaar blijven zitten dromen en hopen dat God ons door een wonder overvloedige zegeningen in de schoot zal werpen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.