De dood is niet het einde. De dood is eigenlijk een begin,  een volgende stap in het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Op een dag komt uw leven op aarde ten einde, net als dat van alle andere mensen. Uw stoffelijke lichaam gaat dan dood. Maar uw geest sterft niet. Bij de lichamelijke dood gaat uw geest naar de geestenwereld, waar u verder blijft leren en vooruitgang maken.

De dood is een noodzakelijke stap in uw vooruitgang, net als uw geboorte. Op een zeker moment na uw dood worden uw geest en lichaam herenigd om nooit meer gescheiden te worden. Dat heet de opstanding. Die is mogelijk gemaakt door de dood en de opstanding van Jezus Christus.

Direct wanneer de mens tijdens zijn dood zijn sterfelijk lichaam verlaat, wordt hij als geest, ongeacht of hij nu goed of slecht is geweest, naar huis gebracht naar die God die hem het leven geschonken heeft. Daar heeft een scheiding plaats, een gedeeltelijk oordeel. De geesten van hen die rechtvaardig zijn worden ontvangen in een toestand van gelukzaligheid, welke het paradijs wordt genoemd, een toestand van rust en vrede en waar zij in wijsheid zullen toenemen. Daar is het, na hun moeilijkheden, een verademing want zorgen en verdriet zullen hen niet meer plagen.

De slechte en goddeloze geesten daarentegen zullen geen deel hebben aan de Geest des Heren want zij zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis, gevangen door de boze vanwege hun eigen zonden. Binnen deze twee uitersten is er dus een plaats die afhankelijk is in hoe goed of kwaad men heeft geleefd.

     “En terwijl ik mij verwonderde, werden mijn ogen geopend en werd mijn begrip verlevendigd, en ik nam waar dat de heer zich niet persoonlijk onder de zondaars en de ongehoorzamen, die de waarheid hadden verworpen, begaf om hen te onderwijzen.

     Doch zie, uit de rechtvaardigen stelde Hij zijn heerscharen samen en koos Hij boodschappers die Hij met macht en gezag bekleedde en Hij gaf hun opdracht uit te gaan en het licht van het herstelde evangelie te brengen aan hen die zich in duisternis bevonden, ja, aan alle geesten der mensen en zo werd het evangelie aan de doden gepredikt.

     En de uitgekozen boodschappers gingen uit om de dag van het welbehagen des Heren en vrijheid voor de gevangenen die waren gebonden uit te roepen ja, aan allen die zich wilde bekeren van hun zonden en het herstelde evangelie wilden aanvaarden.

     Zo werd het herstelde evangelie gepredikt aan hen die in overtreding waren gestorven, zonder kennis van de waarheid of in hun zonden omdat zij de profeten hadden verworpen.

     Zij werden onderwezen in het geloof in God, de bekering van zonde, de plaatsvervangende doop ter vergeving van zonden, de gave van de heilige Geest door handoplegging en in alle andere beginselen van het herstelde evangelie die zij moeten kennen om zich daartoe, te bekwamen, dat zij wél, naar de mens wat het vlees betreft, mochten geoordeeld worden, doch naar God, wat de geest betreft, leven. (Joseph F. Smith, “Visioen van de verlossing der doden,” vers 29-34.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.