Soms zijn er mensen die erg bang zijn voor de wederkomst van de Heer. Zij zeggen soms: “Er zijn zulke vreselijke dingen geprofeteerd, dat ik hoop te sterven voordat de Heer weder komt.” Zijn dergelijke gevoelens gerechtvaardigd? Is er enige hoop voor de rechtvaardigen die de wederkomst zullen mogen aanschouwen?

Deze column is uit een openbaring van de Heer aan de profeet Joseph Smith tijdens een conferentie van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ op 2 januari 1831, die luidt als volgt: “Maar indien gij voorbereid zijt, zult gij niet vrezen.” (LV 38:30.) In afdeling 1 van de Leer en Verbonden, een boek met hedendaagse Schriftuur, lezen we deze worden: “Bereid u voor, bereid u voor op hetgeen zal komen.” (LV 1:12.) Verder staat in deze zelfde openbaring: “Welnu, omdat Ik, de Heer, de rampspoed kende die de bewoners der aarde zou overkomen.” (LV 1:17.)

Wat zijn zoal die onheilen waarop wij ons moeten voorbereiden? In afdeling 29 waarschuwt de Heer ons ervoor, dat “er zware hagelstormen zullen worden uitgezonden om de gewassen der aarde te vernietigen.” (LV 29:16.) In afdeling 45 lezen we: “En er zullen in dat geslacht mensen zijn die niet zullen sterven voordat zij een voortstormende gesel zien; want een verwoestende ziekte zal het land bedekken.” (LV 45:31, Ebola?) In afdeling 63 verklaard de Heer: “Ik heb in mijn verbolgenheid gezworen en tot oorlogen besloten op het oppervlak der aarde, en de goddelozen zullen de goddelozen doden, en vrees zal ieder mens bevangen;” (LV 63:33.)

In Matteüs 24 lezen we: “Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.” (Matteüs 24:7.) De Heer verklaarde, dat deze en andere onheilen zich zullen voordoen. Deze speciale profetieën schijnen niet voorwaardelijk te zijn. De Heer met zijn voorkennis, weet, dat zij zullen gebeuren. Sommigen zullen voortvloeien uit menselijke manipulaties, andere door de natuurkrachten, maar dat zij zullen komen schijnt zeker te zijn.

Profetie is slechts geschiedenis maar dan in omgekeerde volgorde namelijk een Goddelijke onthulling van toekomstige gebeurtenissen. En toch heeft de Heer Jezus Christus ook gezegd: “Maar indien gij voorbereid zijt, zult gij niet vrezen.” (LV 38:30.) Wat is dan des Heren weg om ons te helpen ons op deze onheilen voor te bereiden? Het antwoord staat eveneens in LV 1, waar Hij zegt: “Welnu, omdat Ik, de Heer, de rampspoed kende die de bewoners der aarde zou overkomen, heb Ik mij gericht tot mijn dienstknecht Joseph Smith jr. en heb tot hem gesproken vanuit de hemel en hem geboden gegeven; en ook geboden aan anderen gegeven, opdat zij die dingen aan de wereld zouden verkondigen; en dit alles, opdat zou worden vervuld wat geschreven is door de profeten.” (LV 1:17-18.) “Onderzoekt deze geboden, want ze zijn waar en betrouwbaar, en de profetieën en beloften die erin staan, zullen alle worden vervuld.” (LV 1:37.)

Hier is dus de oplossing: let op de profeten van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen’ voor de woorden van God, die ons zullen zeggen hoe wij ons moeten voorbereiden op de onheilen die zullen komen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.