In Hebreeën 12:5-13 spreekt Paulus hierover. Orson F. Whitney zei het als volgt: “Geen pijn die wij lijden, geen beproeving waarmee we worden geconfronteerd is vergeefs. Het draagt bij tot onze opvoeding, tot het ontplooien van dergelijke eigenschappen als geduld, geloof, sterkte en nederigheid. Alles wat wij lijden en alles wat wij verdragen, in het bijzonder, wanneer wij daarbij geduld aan de dag leggen, is opbouwend voor ons karakter, zuiverend voor ons hart, verruimend voor de ziel en maakt ons zachter en barmhartiger, waardiger om kinderen Gods genoemd te worden en we verwerven de opvoeding, waarvoor we hier op aarde gekomen zijn en die ervoor zal zorgen dat wij meer, door verdriet en lijden, zware inspanning en tegenspoed, gelijk aan onze Vader en Moeder in de hemel worden. (“Faith Precedes the Miracle”, blz. 98.)

Onze hemelse Vader is een God met hoge verwachtingen. Zijn Zoon, Jezus Christus, spreekt zijn verwachtingen voor ons als volgt uit: ‘Ik wil dat gij volmaakt zijt zoals Ik, of zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is.’ (3 Nephi 12:48). Hij stelt voor ons te heiligen opdat wij ‘celestiale heerlijkheid kunnen verdragen’ (L&V 88:22) en ‘in zijn tegenwoordigheid kunnen wonen.’ (Mozes 6:57.) Hij weet wat de vereisten zijn en daarom geeft Hij ons, om onze zielsverandering mogelijk te maken, geboden en verbonden, de gave van de Heilige Geest, en bovenal, de verzoening en de opstanding van zijn geliefde Zoon.

Gods doel met dit alles is dat wij, zijn kinderen, in staat mogen zijn om de grootste vreugde te ervaren, voor eeuwig bij Hem te zijn, en te worden zoals Hij. In het jaar 2001 heeft ouderling Dallin H. Oaks uitgelegd: ‘Het laatste oordeel is niet slechts een evaluatie van een totaal aan goede en slechte daden, wat we hebben gedaan. Het is een erkenning van de uiteindelijke uitwerking van onze daden en gedachten — wat we zijn geworden. Het is niet genoeg als iemand alleen maar plichtmatig doet wat hij moet. De geboden, verordeningen en verbonden van het evangelie zijn geen lijst van stortingen op de een of andere hemelse bankrekening. Het evangelie van Jezus Christus is een plan dat ons leert hoe we kunnen worden wat onze hemelse Vader van ons verwacht.’ (Dallin H. Oaks, ‘Opdracht tot wording’, Liahona, Jan. 2001, p. 40.)

Kastijding stimuleert ons niet alleen om ons te bekeren, maar het doorstaan van kastijding kan ons zuiveren en voorbereiden op grotere geestelijke voorrechten. De Heer heeft gezegd: ‘Mijn volk moet worden beproefd in alle dingen, opdat zij erop voorbereid zullen zijn de heerlijkheid te ontvangen die Ik voor hen heb, ja, de heerlijkheid van Zion; en wie geen kastijding wil verdragen, is mijn koninkrijk niet waardig.’ (L&V 136:31.) Elders zegt Hij: ‘Want allen die geen kastijding willen verdragen, maar Mij verloochenen, kunnen niet worden geheiligd.’ (L&V 101:5; zie ook Hebreeën 12:10.) Moge God u steunen in uw streven om aan zijn hoogste verwachtingen te voldoen, en u een volledige mate aan geluk en gemoedsrust schenken die daar natuurlijk uit voortvloeit. Ik weet dat u en ik één kunnen worden met God en Christus en kunnen genieten van het vreugdevolle potentieel dat wij vanwege Hen hebben. (Ouderling D. Todd Christofferson “Allen die Ik lief heb bestraf Ik en tuchtig Ik”, april 2011) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.