Het priesterschap is niets meer of minder dan de macht van God overdragen op de mens zodat de mens rechtmatig zou kunnen handelen in de naam van de Vader en van de Zoon voor de zaligheid van de menselijke familie. De mens hoeft zich deze autoriteit niet aan te matigen en haar ook niet te lenen van generaties die gestorven zijn en reeds lang heengegaan zijn en het is ook niet te koop, want het is gegeven in deze tijd waarin wij nu leven en wel door engelenbediening en geesten van omhoog, rechtstreeks uit de tegenwoordigheid van de almachtige God.

Het priesterschap is de wetgevende macht en het bestuur van God, zowel op aarde als in de hemelen en het is de enige wetgevende macht, het enige gezag dat door God en Jezus Christus erkend wordt om de zaken van hun koninkrijk te regelen en te besturen. Wanneer al het verkeerde rechtgetrokken is en alle overweldigers onderworpen zijn, als Hij wiens recht het is recht te spreken en te regeren, de heerschappij zal overnemen, dan zal alleen het priesterschap rechtspreken en regeren en de scepter van gezag zwaaien in de hemel en op aarde, want dat is de wetgevende macht van God.

De afval van de kerk – na de hemelvaart van Jezus – en het verloren gaan van haar volledige evangelie en het vrijwel gelijktijdig verloren gaan van het ware priesterschap vereisten een herstelling van dat zelfde gezag, maar dan wel in deze laatste dagen en wel door boodschappers die van omhoog gezonden waren. Waarom dwaalde de mensen van de kerk en waren ze zo ver van het pad der volledige waarheid en het juiste priesterschapsgezag afgedwaald? Dat kwam omdat zij het juiste priesterschap naast zich neer hadden gelegd en geen gids meer hadden, geen Leider en geen middelen meer hadden om uit te vinden wat waar en wat niet waar was. Er wordt gezegd dat het priesterschap werd weggenomen van de kerk, maar dat is niet juist. De kerk verliet het juiste priesterschap en bleef toen eigenlijk maar ronddolen en keerde het zich af van de geboden des Heren en stelde het andere verordeningen in.

De Heer heeft zijn dienstknecht Joseph Smith geroepen, nadat Hij hem jarenlang begeleid had, totdat hij er klaar voor was de gouden platen te ontvangen, waarvan slechts een klein gedeelte werd vertaald, hetgeen nu het Boek van Mormon is. God zei tegen hem “Gij zult weldra mijn kerk organiseren en mijn koninkrijk grondvesten. Ik zal een kerk op aarde hebben. Al de kerken waar je naar hebt geïnformeerd zijn verkeerd. Zij bezitten slecht een deel van de waarheden en niet het (juiste) priesterschapsgezag. Het ontbreekt hen aan een gids om de zaken van het koninkrijk van God op aarde te regelen want het ontbreekt hen aan de sleutelen van het (juiste) priesterschap van mijn Zoon.”

     “Nu bezitten jullie het juiste priesterschap want Ik ‘de Heer’ zond Johannes de Doper om jou ‘Joseph’ te ordenen tot het Aäronische priesterschap en toen jij voortging om mensen te dopen, zond Ik een grotere macht namelijk Petrus, Jakobus en Johannes die jou ordende tot het apostelschap, het welk het hoogste ambt in mijn koninkrijk is dat een mens op aarde kan bezitten want het heeft de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en heeft de macht de zegeningen van dat koninkrijk te verlenen. Het is dit priesterschap dat de christelijke kerk niet bezit, want zij hebben het koninkrijk en het juiste priesterschap de rug toegekeerd.” En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.