Onze welvaar blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. India, China en Rusland zijn op het wereld toneel nieuwe spelers die de machtspositie van het Westen aantasten en die een deel van de koek opeisen terwijl olie en gas en andere grondstoffen steeds schaarser worden. Hierdoor zijn de internationale betrekkingen steeds onstabieler en de ruimte voor een ethische buitenlandse politiek steeds nijpender.

Terrorisme, grensoverschrijdende criminaliteit, cybercriminelen en falende staten zijn een explosief mengsel in de huidige wereld want daarvan getuigd onder andere de toestanden in Irak, Afghanistan, het Midden-Oosten, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de oorlogen in de wereld om er maar een paar te noemen. Ja, de wereld is onbestuurbaar geworden.

Door de groei van de wereldbevolking, de vraag naar biobrandstoffen, schaarser wordende landbouwgronden en klimaatsverandering met al zijn gevolgen, dreigt een voedseltekort te ontstaan. Hierdoor krijgt Nederland te maken met nieuwe vluchtelingen stromen die door de oorlog in het Midden-Oosten nog eens verergerd worden.

De verwarde wereld waar wij helaas nu deel van uitmaken, zoals de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, China, klimaatsverandering, terrorisme, Europa, de positie van Nederland in de wereld, vrijheid en democratie, de toestand in het Midden-Oosten, de situatie in Afghanistan, ja noem maar op, is niet meer recht te breien.

Deze toestanden zijn ongeveer 400 n. Chr. al voorspeld want dat kunnen wij lezen in het Boek van Mormon, de sluitsteen van de leringen van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’. Na de dood van Mormon schrijft zijn zoon Moroni de laatste twee hoofdstukken (8 en 9) in het boek van zijn vader, het Boek van Mormon. Het is blijkbaar Moroni’s bedoeling dat deze hoofdstukken het verslag van zijn vader zullen afsluiten; daarom legt hij uit waarom het verslag in de laatste dagen te voorschijn zal komen en tevens profeteert hij over de toestanden die er op die tijd op aarde zullen heersen. Volgens Mormon 8, de profetie van Moroni, zal het Boek van Mormon te voorschijn komen in een tijd waarin:

  1. De mensen zullen zeggen dat wonderen hebben opgehouden te bestaan. (vers 26)
  2. De macht van God zal worden verloochend. (Vers 28.)
  3. Kerken zullen worden ontheiligd en zich in de hoogmoed van hun hart zullen verheffen. (Vers 28.)
  4. Er zal worden gehoord van oorlogen, geruchten van oor-logen en aardbevingen op verschillende plaatsen. (Vers 30.)
  5. Er grote ontheiligingen op aarde zullen zijn; er zullen moorden, roof, leugen en bedrog, hoererij en allerlei gruwelen worden gepleegd. (Vers 31.)
  6. De mensen zullen zeggen dat er geen zonden bestaan: doet dit of doet dat, het komt er niet op aan. (Vers 31.)
  7. Er zullen kerken worden opgericht, die zullen zeggen: Komt tot mij, en voor uw geld zullen u uw zonden worden vergeven. (Vers 32.)
  8. De mensen meer van hun geld en hun bezittingen zullen houden, dan van de arme en behoeftige, van de zieke en de lijdende. (Vers 37.)
  9. De mensen zich zullen schamen om de naam van Christus op zich te nemen. (vers 38.)
  10. De mensen geheime gruwelen op zullen bouwen, om winst te verkrijgen. (Vers 40.)

En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.