Wanneer u de geboden van God onderhoudt, bemint u Hem en kan Hij Zichzelf aan u openbaren. En Hij zal Zich altijd openbaren aan hen die Hem willen horen. Hij zal niet blijven zwijgen of Zich afwenden, want Hij heeft u lief en zou niets liever willen dan u te kunnen aanspreken, tweegesprekken met u te voeren en zo Zichzelf aan u te openbaren als uw hemelse Vader, Die naar Zijn kinderen verlangt. “Want zie, de Geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden; welnu, ik toon u de wijze van oordelen; want alles wat uitnodigt om goed te doen en overreedt om in Christus te geloven, wordt door de macht en gave van Christus uitgezonden; daarom kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van God is.” (Moroni 7:16.)

In de voorsterfelijke raadsvergadering in de hemel kwam Lucifer in opstand tegen het plan van onze hemelse Vader. Zij die Lucifer volgden, maakten daarmee een eind aan hun eeuwige vooruitgang, Kijk dus uit wie u volgt!

Toen uitte Jezus zijn voornemen om te gehoorzamen: “Vader, uw wil geschiede en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig!” (Mozes 4:2.) Gedurende zijn hele bediening op aarde “onderging Hij verzoekingen, maar sloeg er geen acht op”. (LV 20:22.) Ook “heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden”. (Hebreeën 5:8.)

Omdat onze Heiland gehoorzaam was, heeft Hij verzoening voor onze zonden gebracht, zodat wij zullen opstaan uit de dood en naar onze hemelse Vader kunnen terugkeren, die wist dat wij fouten zouden maken terwijl wij op aarde gehoorzaamheid zouden leren. Wanneer wij gehoorzamen, aanvaarden wij zijn offer, want wij geloven dat door de verzoening van Jezus Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten, verordeningen en geboden van het evangelie. (Geloofsart. 1:3.)

Bij onze keuze om wel of niet te gehoorzamen, is het altijd nuttig om bij de gevolgen van onze keuzes stil te staan. Begrepen Lucifer en zijn volgelingen de gevolgen van hun keuze om het plan van onze hemelse Vader te verwerpen? Zo ja, waarom maakten ze dan zo’n slechte keuze? Wij kunnen ons eveneens afvragen: waarom kiest iemand voor ongehoorzaamheid als hij de eeuwige gevolgen van zonde kent? De Schriften geven het antwoord: de reden waarom Kaïn en sommige andere kinderen van Adam en Eva ongehoorzaamheid verkozen, is: “Zij hadden Satan meer lief dan God.” (Mozes 5:13.)

Onze liefde voor de Heiland is de sleutel tot gehoorzaamheid zoals die van de Heiland. Met ons streven naar gehoorzaamheid in de huidige wereld, verklaren wij onze liefde en ons respect voor alle kinderen van onze hemelse Vader. Toch kunnen wij ondanks die liefde voor anderen Gods geboden niet veranderen, die immers voor ons welzijn gegeven zijn! Het gebod “gij zult niet doden, noch iets dergelijks doen” (LV 59:6) is bijvoorbeeld gebaseerd op geestelijke wetten die alle kinderen van God, ook die nog niet geboren zijn, beschermen. Wij weten al heel lang uit ervaring dat als wij die wetten veronachtzamen, er onmetelijk verdriet zal volgen. Toch vinden velen het aanvaardbaar om het leven van een ongeboren kind uit voorkeur of gemakzucht te beëindigen.

Ongehoorzaamheid goedpraten, verandert de geestelijke wetten of de gevolgen ervan niet, maar leidt tot verwarring, instabiliteit, afdwalen op vreemde wegen, verloren raken en hartzeer. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.